634/2004 Sb.

ZÁKON

ze dne 26. listopadu 2004

o správních poplatcích

ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb.,zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb.,zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb.,zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb.

zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb.,, zákona č. 344/2011 Sb.,zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb.zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb.,zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb. a zákona č. 50/2013 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1 Předmět úpravy

Předmět úpravy

 

Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky") a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen "správní úřad").

 

§ 2 Předmět poplatků

Předmět poplatků

 

(1) Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen "úkon"). Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen "sazebník"). Sazebník v jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům.

(2) Úkony zahájené správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a úkony související s přestupkovým a s trestním řízením nejsou předmětem poplatku, nestanoví-li sazebník jinak.

 

§ 3 Poplatník

Poplatník

 

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak.

 

§ 4 Sazby poplatků a zaokrouhlování

Sazby poplatků a zaokrouhlování

 

Sazby poplatků jsou stanoveny v sazebníku pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku vyjádřeného v penězích (dále jen "procentní poplatek"). Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky korun českých nahoru.

 

§ 5 Vyměření a vybírání poplatku

Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku

a následky jeho nezaplacení

 

(1) Poplatky vyměřuje, vybírá a vymáhá správní úřad příslušný k provedení úkonu, nestanoví-li sazebník jinak.

(2) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých položkách sazebníku, nestanoví-li sazebník jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, vyzve ho správní úřad, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení.

(3) Procentní poplatky a další poplatky, o nichž tak stanoví sazebník, vyměřuje správní úřad platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení platebního výměru. Obdobně vyměřuje správní úřad nedoplatky na poplatku.

(4) Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, správní úřad zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li sazebník jinak. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, postupuje správní úřad v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl o zastavení řízení. Je-li však poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací lhůty proti tomuto rozhodnutí, pozbývá rozhodnutí platnosti a správní úřad tuto skutečnost vyznačí formou úředního záznamu ve spise.

(5) Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku, nestanoví-li sazebník jinak. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokazatelného zaplacení poplatku.

(6) Penále, úrok z prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku, stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím správu daní, se neuplatňují.

 

§ 6 Placení poplatku

Placení poplatku

 

(1) Poplatky se platí v české měně, nestanoví-li tento zákon jinak (odstavce 2, 3 a 5).

(2) České zastupitelské úřady vyměřují procentní poplatky v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Vztahuje-li se předmět úkonu, prováděný českým zastupitelským úřadem, k peněžním prostředkům poplatníka a tyto prostředky má český zastupitelský úřad u sebe, může procentní poplatek vybrat srážkou z těchto prostředků.

(3) Poplatky stanovené pevnou částkou mohou české zastupitelské úřady vybírat rovněž

a)  v měně státu, v němž mají své sídlo, nebo

b)  v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován kurs devizového trhu této měny.

(4) Pro účely placení poplatku podle odstavců 2 a 3 provede český zastupitelský úřad přepočet na cizí měnu a naopak podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího lhůtám splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou nebo vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující kalendářní měsíc. Pro přepočet měn, jejichž kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, použije český zastupitelský úřad kurs amerického dolaru k místní měně vyhlášený centrální bankou státu, v němž má český zastupitelský úřad sídlo, a to rovněž k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, také po celý následující kalendářní měsíc.

(5) Poplatky placené na českých hraničních přechodech mohou správní úřady vybírat rovněž v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.

(6) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí správní úřad na českém hraničním přechodu podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek týdne, který předchází dni splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou, nebo dni splatnosti poplatku vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující týden. Přeplatek na poplatku (§ 7 odst. 2), který byl zaplacen v cizí měně, může správní úřad vrátit v české měně.

(7) Poplatky přepočítávané z české měny na cizí měnu a naopak se zaokrouhlují na celé měnové jednotky nahoru, nestanoví-li sazebník jinak.

(8) Poplatky vyměřované a vybírané správními úřady se sídlem na území České republiky, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných orgány územních samosprávných celků, poplatků vyměřovaných a vybíraných na českých hraničních přechodech a poplatků vyměřovaných a vybíraných Českou národní bankou, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč. V ostatních případech, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady a orgány územních samosprávných celků, se poplatky platí na zvláštní účet státního rozpočtu. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky příslušný správní úřad se souhlasem Ministerstva financí. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí a způsob placení poplatků u orgánů územních samosprávných celků si určí tyto orgány podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.

 

§ 7 Vracení poplatku

Vracení poplatku

 

(1) Správní úřad vrátí poplatek v plné výši na žádost osoby, která poplatek zaplatila,

a)  nebyl-li proveden požadovaný úkon, vymezený v jednotlivých položkách sazebníku, a nejde-li o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení,

b)  byl-li zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku,

c)  byl-li zaplacen poplatek osobou, která není podle tohoto zákona poplatníkem.

(2) Správní úřad vrátí na žádost poplatníka částku, o kterou zaplatil poplatník na poplatku více, než činí sazba stanovená v sazebníku (dále jen "přeplatek na poplatku").

(3) Proti rozhodnutí o vrácení poplatku a rozhodnutí o vrácení přeplatku na poplatku podle odstavců 1 a 2 není přípustný opravný prostředek.

(4) Zaplatil-li poplatník poplatek až po dni nabytí právní moci rozhodnutí správního úřadu o zastavení řízení podle § 5 odst. 4, vrátí správní úřad na žádost poplatníka nejvýše 50 % zaplaceného poplatku, a to jen přesahuje-li výše poplatku částku 100 Kč.

(5) O vrácení poplatku, jeho části nebo přeplatku na poplatku rozhoduje a poplatek, jeho část nebo přeplatek na poplatku vrací správní úřad, kterému byl poplatek zaplacen. Poplatek, který byl zaplacen kolkovou známkou, vrátí správní úřad ze zvláštního účtu státního rozpočtu. Nemá-li správní úřad tento zvláštní účet státního rozpočtu zřízen, vrátí poplatek, zaplacený kolkovou známkou, na základě jeho rozhodnutí, finanční úřad místně příslušný podle sídla správního úřadu, který o vrácení poplatku rozhodl.

(6) Odstavce 1 až 5 se při vracení poplatku nepoužijí, stanoví-li sazebník jinak.

 

§ 8 Osvobození od poplatku

Osvobození od poplatku

 

(1) Od poplatků jsou osvobozeny

a)  státní orgány a státní fondy,

b)  diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

c)  územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

d)  právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

e)  fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána.

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony

a)  související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o zaměstnanosti, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího zařízení a žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o sociálních službách,

b)  prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední,

c)  pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku,

d)  pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem,

e)  pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 bod 1 písmeno l),

f)   pro účely využití volebního práva,

g)  související s poskytováním dočasné ochrany cizincům,

h)  stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána,

i)   prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení.

(3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní úřad účel, k němuž byl proveden.

(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.

(5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek anebo upustit od jeho vybrání

.

 

§ 9

zrušen zákonem č. 281/2009 Sb.

 

§ 10 Dohled finančních úřadů orgánů

Dohled finančních úřadů orgánů na příjmy

státního rozpočtu

 

(1) Finanční úřady kontrolují u správních úřadů, zda poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu vyměřovány, vybírány, placeny, popřípadě vraceny. Místní příslušnost finančních úřadů se řídí sídlem správního úřadu, u něhož se kontrola provádí.

(2) Zjistí-li finanční úřad nesprávný postup, upozorní v zápisu z kontroly správní úřad na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky na poplatcích a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.

(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek na poplatku promlčeno, uloží finanční úřad správnímu úřadu, rozhodnutím podle správního řádu, zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu, a to z rozpočtových prostředků tohoto správního úřadu.

 

§ 11 Přechodné ustanovení

Přechodné ustanovení

 

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

§ 12 Zmocňovací ustanovení

Zmocňovací ustanovení

 

Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda nařízením na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu

a)  provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,

b)  osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.

 

§ 13 Zrušovací ustanovení

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se:

1.  Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

2.  Vyhláška č. 81/1995 Sb., o osvobození od správních poplatků.

3.  Vyhláška č. 270/1998 Sb., o osvobození od správního poplatku.

 

§ 14 Účinnost

Účinnost

 

(1) Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.

(2) Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.

(3) Dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku.

 

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.

 

____________________________________________________________

 

 

Příloha

*SAZEBNÍK

 

*ČÁST I

 

Položka 1 Daňové nebo celní řízení

1. Přijetí žádosti nebo návrhu

 

a) o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty v předešlý stav

300

b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování

300

c) o prominutí příslušenství daně

1 000

d) o povolení posečkání daně, zálohy na daň nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách

400

e) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně

300

f) o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku

300

g) o povolení úlevy na dani nebo cle

1 000

h) o vydání zvláštního povolení na přijímaní a užívání vybraných výrobků osvobozených od spotřebních daní nebo o vydání povolení k provozování daňového skladu anebo vydání povolení k přijímaní vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřebních daní

1 000

i) o vydání povolení snížit zajištění spotřební daně nebo upustit od jeho poskytnutí podle zákona upravujícího spotřební daně nebo o snížení úhrady nebo zajištění podle zákona upravujícího spotřební daně

1 000

j) o vydání povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřebních daní

2 000

k) o změnu povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřebních daní

200

l)   o informaci pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem

2 000

m)o vydání povolení k zastupování daňovým zástupcem a daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků

1 000

n)  o vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu

1 000

o)  o vydání povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů

1 000

p)  o vydání povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů

1 000

q)  o změnu povolení vydaných podle písmen h), m), n), o) a p)

200

r)   o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle daňového řádu

10 000

 

2. Vydání potvrzení

 

a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu

100

b) o daňovém domicilu

100

 

 

 

Předmětem poplatku není

Přijetí žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g) této položky, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.

 

Poznámky

1. Podle této položky postupují správní úřady, které vedou řízení podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, podle zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., nebo podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb. Poplatky se platí u toho správního úřadu, který je příslušný o žádosti nebo návrhu rozhodnout. Daní se podle této položky pro účely tohoto zákona rozumí příjmy státního rozpočtu, Národního fondu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, ve smyslu zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.

2. Poplatky podle bodu 1 této položky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění (např. daň z nemovitostí).

3. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů, uváděných pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.

 

 

Položka 2 Nahlédnutí do matrik, živnost. nebo letec.rejstříku, do opisu z evidence Rejstříku trestů

a) Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin

20

 

za každou matriční událost

b) Nahlédnutí do živnostenského nebo leteckého rejstříku

20

 

každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží

c) Nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů

20

d) Ohlášení změny místa trvalého pobytu

50

 

za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku

 

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

2. Od poplatku podle písmene d) jsou osvobozeni osoby mladší 15 let.

 

Předmětem poplatku není

Nahlédnutí do archiválií, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a v archivech měst.

 

Položka 3-5 Stejnopisy, opisy popř. kopie a jejich ověřování, druhé a další

a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu

50

 

za každou i započatou stránku

 

40

 

na technickém nosiči dat

 

 

 

 

 

 

15

 

za první stránku a

 

5

 

za každou další i započatou stránku

b) Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství, anebo osvědčení o rodném čísle

100

c) Vydání kopie zpřístupněného dokumentu bývalé Státní bezpečnosti nebo jeho části

5

 

za každou i započatou stránku

d) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy

100

 

za první stránku

 

50

 

za každou i započatou stránku

e) Podání žádosti o zprostředkování kontaktu  za každou kontaktovanou osobu

500

f) Přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele v případě, že u něho utajovaná informace

 

 

 

- nevzniká, ani mu není poskytována, ale ke které mají přístup zaměstnanci podnikatele nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a to v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na základě smlouvy

5 000

- vzniká, nebo je mu poskytnuta

10 000

 

 

 

 

 

 

Osvobození

1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, občanská sdružení a odborové organizace a obecně prospěšné společnosti, založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

4. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

 

Zmocnění

1. Správní úřad může poplatek podle písmene a) této položky účastníku správního řízení na jeho žádost snížit nebo upustit od jeho vybrání, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele.

2. Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky.

 

Předmětem poplatku není

1. Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu a) této položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které poplatník - daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního úřadu.

2. Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti, jíž se mění zápis v matriční knize již provedený.

3. Vydání prvního výpisu uvedeného v písmenu a) této položky z veřejných částí Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, z Rejstříku svazů církví a náboženských společností a z Rejstříku církevních právnických osob.

4. Určení kódu bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) pro určitou plochu dané výměry.

5. Přijetí nové žádosti o vydání osvědčení podnikatele, má-li mít podnikatel přístup k utajované informaci i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jeho dosavadního osvědčení podnikatele, pokud je žádost podána před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení podnikatele ve lhůtách podle jiného právního předpisu.

 

Poznámky

1. Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis z registru vozidel týká.

2. Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

 

Položka 4

a) Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu

30

 

za každou i započatou stránku

b) Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny

30

c) Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny

30

d) Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce

200

 

Osvobození

1. Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy občanská sdružení a odborové organizace a obecně prospěšné společnosti, založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti a právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

 

Předmětem poplatku není

Ověření shody pořízené listiny (stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu) z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník - daňový subjekt předložil nebo již jednou obdržel od správního úřadu.

 

Položka 5

a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu

30

 

za každý podpis nebo otisk razítka

b) Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí

100

 

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, občanská sdružení a odborové organizace a obecně prospěšné společnosti, založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

 

Položka 6 Zápis zemědělského podnikatele do evidence

a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence

1 000

b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci

500

c) Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele

100

 

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen zápis osoby provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pokud se tato osoba zaeviduje do evidence zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.

 

Předmětem poplatku není

Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

 

Položka 7 Přijetí žádosti o vydání

a) nebo o prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání

100

b) rozhodnutí o uznání způsobilosti nebo o uznání odborné kvalifikace k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání

2 000

c) rozhodnutí v akreditačním řízení podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání

1 000

d) rozhodnutí nebo osvědčení jiného než uvedeného v písmenech a) až c) podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání

500

 

Položka 8 Státní občanství

a) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

500

b) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc

100

c) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce

100

d) Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let

50

e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky

100

f) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy

100

g) Odblokování elektronické identifikace občanského průkazu

100

h) Vydaní osvědčení nebo potvrzení o statním občanství České republiky

100

i) Vydání potvrzení o národnosti nebo státním občanství

100

j) Udělení státního občanství České republiky

10 000

 

Předmětem poplatku není

1. Vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou.

2. Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.

 

Zmocnění

Správní úřad může, ve zvlášť odůvodněných případech státního zájmu, snížit poplatek podle písmene j) této položky až na částku 1 000 Kč.

 

 

Poznámka

Správní poplatek podle písmene a) se vybere vždy bez ohledu na věk občana a důvod vydání občanského průkazu.

 

 

Položka 9 Průkaz mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany

a) Vydaní průkazu mimořádných výhod občanům s těžkým zdravotním postižením, včetně vydání tohoto průkazu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo neupotřebitelný

30

b) Přijetí žádosti o vydání povolení k zaměstnání cizinci

500

c) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti vydaného povolení k zaměstnání cizinci

250

d) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území České republiky

10 000

e) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí

10 000

f) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky

5 000

 

Poznámka

Pro účely úkonů podle písmen b) až d) této položky se cizincem rozumí osoba, které k výkonu práce na území České republiky je vydáváno povolení k zaměstnání. Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy, vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem.

 

Položka 10 Výpis z Rejstříku trestů, osvědčení o tuzemském právu

a) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

100

b) Vydání osvědčení o tuzemském právu

2 000

c) Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci

200

d) Přijetí žádosti o uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole

1 000

e) zápis do seznamu insolvenčních správců

5 000

f) Přijetí žádosti o zápis do seznamu mediátorů

5 000

 

Poznámka

Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého zastupitelského úřadu, vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto sazebníku.

 

Položka 11 Změna jména a příjmení

Vydání povolení změny

a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení

100

b) jména nebo příjmení v ostatních případech

1 000

 

Osvobození

1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.

3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

4. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména, popřípadě jmen a příjmení fyzické osoby, která je státním občanem České republiky a současně státním občanem jiného členského státu Evropské unie, na podobu, jakou jí umožňuje užívat právo a tradice druhého členského státu.

 

Poznámky

1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné.

 

Položka 12 Manželství

a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky

3 000

b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky

2 000

c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost

1 000

d) Vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem

1 000

e) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem

500

 

Poznámky

1. Poplatek podle písmen a) až d) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.

2. Poplatek podle písmen c) a d) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu nebo povoluje-li se učinění prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem.

 

Osvobození od poplatku

Od poplatku podle písmen c) a d) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

 

Položka 13 Lovecký lístek

a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle

 

 

- na 1 den

30

- na 5 dní

50

- na 30 dní

70

- na 6 měsíců

100

- na 12 měsíců

150

- na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce

75

b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou

1 000

c) Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev

500

d) Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev

500

 

Předmětem poplatku není

Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev uvedená pod písmenem d) této položky, jde-li o zrušení zápisu.

 

Poznámka

Poplatek podle písmene a) šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

 

Položka 14 Rybářský lístek

a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

 

 

- 1 rok

100

- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

50

- 3 roky

200

- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

100

- 10 let

500

- 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

250

b) Povolení výkonu rybářského práva

2 000

 

Poznámka

Poplatek podle písmene a) druhé, čtvrté a šesté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

 

Položka 15 Povolení komod. burzy, činnosti v oblasti moří, na Antarktidě a licence pro ZOO

a) Vydání státního povolení k provozování komoditní burzy

50 000

b) Vydání osvědčení odborné způsobilosti pro vyhledávání nebo činnost v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomoci států

200

c) Přijetí žádosti o vydaní rozhodnutí o předchozím souhlasu k činnosti v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států

100 000

d) Vydání licence k provozování zoologické zahrady

20 000

e) Vydání povolení k pobytu v Antarktidě

5 000

f) Vydání k povolení k provádění vědeckého výzkumu nerostných zdrojů v Antarktidě, k odběru nerostů nebo paleontologických nálezů v Antarktidě a jejich vývozu, k odběru zvláště chráněných antarktických druhů rostlin a živočichů v Antarktidě, k zasahování do populací nebo stavišť geograficky původních rostlin a živočichů v Antarktidě nebo ke vstupu na zvláště chráněné antarktické území

200

g) Vydání povolení k výstavbě, přestavbě nebo odstranění objektů v Antarktidě, k dovozu geograficky nepůvodních druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů do Antarktidy nebo k dovozu nebezpečných látek a přípravků do Antarktidy

200

 

Poznámka

Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení vydávaných jinými správními úřady podle předmětu burzovního obchodu, vybírá poplatek podle písmene a) této položky správní úřad, který jmenuje burzovního komisaře.

 

Položka 16 Duplikáty dokladů, občanské průkazy

Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu)

100

 

Poznámky

1. Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti.

2. Podle této položky se nepostupuje, neumožňují-li zvláštní právní předpisy vydat doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina.

 

Osvobození

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

 

Položka 17-20 Stavební řízení a místní šetření, územní rozhodnutí

1.

Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

 

 

a)

ke stavbě pro bydlení  s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci

1 000

b)

ke stavbě pro bydlení  s více než 3 byty

5 000

c)

ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže

500

d)

ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží

1 000

 

 

a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5 000

e)

ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b)

1 000

f)

ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)

20 000

g)

ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

300

h)

ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)

3 000

2.

Vydání rozhodnutí o změně využití území

300

a)

do výměry 5 000 m2 včetně

1 000

b)

nad výměru 5 000 m2

3 000

3.

Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

1 000

4.

Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

2 000

5.

Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

5 000

6

Vydání regulačního plánu na žádost

10 000

 

 

 

 

 

 

Poznámky

1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.

8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

9. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona.

 

Položka 18

1. Vydání stavebního povolení

 

 

a) ke stavbě pro bydlení  s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci

5 000

b) ke stavbě pro bydlení  s více než 3 byty

10 00

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže

500

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží

1 000

 

a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5 000

e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení

1 000

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)

10 000

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

300

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)

3 000

2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení

1 000

3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

1 000

4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3

500

5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením

1 000

6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením

500

7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby

1 000

8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby

1 000

9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu

1 000

10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby

1 000

11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby

500

12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby

500

13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby

500

14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb

5 000

15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu)

500

16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem

10 000

17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora

10 000

 

Osvobození

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

 

Předmětem poplatku není

Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.

 

Poznámky

1. Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.

5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 stavebního zákona.

 

 

Položka 19

Vydání rozhodnutí o vyvlastnění

5 000

 

Položka 20

Místní šetření nebo ohledání na místě

a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu

500

b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech

1 000

c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu

2 000

 

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky.

 

Předmětem poplatku není

1. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60.

2. Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.

4. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.

 

Poznámky

1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.

2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.

3. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.

4. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.

5. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.

 

Položka 21 Loterie a výherní hrací přístroje

Položka 21 - Povolování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů.

 

Položka 21

Přijetí žádosti o

a) vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry

5 000

b) změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry

3 000

 

Poznámky

1. Základem poplatku podle písmene a) této položky, pokud jde o peněžité, věcné nebo okamžité stírací loterie, je rozdíl mezi úhrnnou cenou vydávané emise losů a předpokládanými vyplácenými výhrami. Základem poplatku, pokud jde o tomboly, je úhrnná cena vydaných losů.

2. Základem poplatku podle písmen b) a d) této položky je rozdíl mezi vsazenými částkami a výhrami vyplacenými sázejícím.

3. Poplatek podle písmen b) a d) této položky vyměřuje finanční úřad s přihlédnutím k podmínkám uvedeným ve vydaném povolení.

 

Položka 22 Osvědčení, oprávnění k odborné činnosti, k obnově kult. památek…

a) Přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace

2 000

b) Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti  nebo vydání  osvědčení o způsobilosti k provozování odborné činnosti, oprávnění k provádění nebo provozování odborné činnosti nebo opakovaně udělované povolení nebo úřední oprávněn

1 000

c) Udělení povolení k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi („povolení k restaurování“), udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností nebo udělení oprávnění k činnostem vybraných pracovníků

500

d) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b)

50

e) Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola

25 000

f) Přijetí žádosti o udělení akreditace k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb

100 000

g) Přijetí žádosti o vyhodnocení shody nástrojů elektronického podpisu

10 000

h) Oznámení o rozšíření služeb akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb

25 000

i) Podání žádosti o udělení pověření k provádění akreditace, o udělení pověření k provádění atestací nebo o udělení souhlasu se změnou atestačních podmínek

10 000

j) Podání žádosti o udělení autorizace podle zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (oprávnění ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci nebo profesních kvalifikacích) za každou kvalifikaci

1 500

k) Podání žádosti o prodloužení platnosti autorizace uvedené v písmenu j)

500

l) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího zařízení podle zákona o sociálních službách

1 000

m) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o sociálních službách

1 000

n) Přijetí žádosti o udělení akreditace nebo oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

5 000

o) Přijetí žádosti o změnu akreditace k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

4 000

p) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti akreditace nebo oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

4 000

 

Položka 23 Licence, jejich změny a zrušení v energetických odvětvích

a) Udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích

 

 

 

1. na výrobu elektřiny, výrobu plynu a výrobu tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně, na distribuci elektřiny, distribuci plynu a rozvod tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně

1 000

 

2. na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu

10 000

 

3. na výrobu elektřiny a distribuci elektřiny, na výrobu plynu a distribuci plynu, na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie od 1 MW výše

10 000

 

4. na obchod s elektřinou a na obchod s plynem

100 000

b)

Změna nebo zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích anebo udělení, prodloužení platnosti nebo zánik státní autorizace

 

 

 

1. změna licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny a distribuci elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu, přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu, obchod s plynem a na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie

1 000

 

2. zrušení licence pro všechny skupiny bez omezení výkonu nebo vydání duplikátu licence v případě její ztráty, zničení nebo odcizení

500

 

3. autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a zdrojů tepelné energie nebo autorizace na výstavbu přímého vedení nebo autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení

10 000

 

4. prodloužení platnosti udělené státní autorizace nebo zánik státní autorizace na výstavbu přímého vedení nebo výroby elektřiny nebo zdrojů tepelné energie (energetických zařízení) nebo na výstavbu vybraných plynových zařízení

500

c)

Udělení licence k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami

1 000

 

Předmětem poplatku není

1. Zrušení licence nebo zánik státní autorizace z podnětu správního úřadu.

2. Změna uvedená v písmenu b) této položky, která navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.

 

Položka 24 Živnostenská oprávnění

a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání

1 000

b) Další ohlášení živnosti

500

c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

1 000

d) Přijetí další žádosti o koncesi

500

e) Změna rozhodnutí o udělení koncese

500

f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

500

g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

100

h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost Kč 20 za každou i započatou stránku

20 za každou i započatou stránku

i) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákon

50

 

Předmětem poplatku není

1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.

2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.

3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.

4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

 

Poznámky

1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.

3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.

4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.

 

Položka 25 Registrace nestátních zdravotnických zařízení

a) Vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

1  000

b) Změna rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

500

c) Změna osobních údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt, bydliště) poskytovatele zdravotních služeb v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v tomto rozhodnutí

100

d) Vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb

150

e) Vydání úředního výpisu z Národního registru poskytovatelů

100

 

Předmětem poplatku není

Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.

 

Poznámka

Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) této položky.

 

*ČÁST II

 

Položka 26-30 Vozidla, řidičské průkazy, techn. způsobilost, autoškoly, STK

a) Zápis do registru vozidel, jde-li

 

 

- o motocykl do 50 cm3

300

- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky

500

- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly

800

- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně

500

- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

700

b) Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel

100

c) Vydání tabulky registrační značky

200

 

za každou tabulku

d) Vydání tabulky zvláštní registrační značky

500

 

za každou tabulku

e) Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel

50

 

za každou změnu

f) Vydání řidičského průkazu

50

g) Změna v řidičském průkazu nebo v mezinárodním řidičském průkazu

10

h) vydání paměťové karty vozidla

700

i) vydání paměťové servisní karty

700

j) vydání paměťové karty řidiče

700

 

 

 

 

 

 

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) třetí odrážky a písmene f) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu.

4. Od poplatku podle písmene d) této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití.

 

Předmětem poplatku není

1. Vyřazení vozidla z registru v důsledku jeho odcizení, trvalé vyřazení vozidla z registru a odhlášení vozidla z registru.

2. Povinná výměna registrační značky a řidičského průkazu podle zvláštního právního předpisu.

 

Poznámky

1. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo výpis technického osvědčení vozidla jako duplikát nahrazující tyto doklady při jejich poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení, vybírá se poplatek podle položky 16 písmeno a) tohoto sazebníku.

2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla.

3. Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle písmene a) této položky, nevybírá se poplatek podle písmen c) až e) této položky.

4. Poplatek podle písmene f) této položky se vybírá i za vydání řidičského průkazu po požadovaném rozšíření řidičského oprávnění nebo při ztrátě řidičského průkazu, jeho poškození, zničení nebo odcizení, jakož i za vydání mezinárodního řidičského průkazu.

5. Poplatek podle písmene g) této položky se vybírá, jde-li o změnu jména, příjmení nebo pobytu.

 

Položka 26a

Udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

1 000

 

Položka 27

a) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti

- typu vozidla nebo samostatného technického celku

 

 

2 000

- systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla

1 000

- při hromadné přestavbě vozidel

500

b) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii

 

 

- vozidla nebo samostatného technického celku

2 000

- systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla

1 000

- při hromadné přestavbě vozidel

500

c) Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla

2 000

d) Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES

1 500

e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole

1 000

f) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní palivo benzín - zkapalněný plyn nebo propan-butan

500

g) Vydání přílohy k rozhodnutí o schválení technické způsobilosti podle písmen a) nebo b)

50

 

za každý list

 

Osvobození

Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

 

Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) této položky až o 50 %, vydává-li rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla na základě osvědčení o homologaci ES.

 

Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle písmen e) a f) této položky zahrnuje i zápis do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla, jakož i zápis změny v dokladech k vozidlu.

 

Položka 28

a) Vydání registrace k provozování autoškoly

2 000

b) Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly

1 000

c) Vydaní nebo rozšíření profesního osvědčení učitele v autoškole

300

 

d) Změna nebo prodloužení platnosti profesního osvědčení učitele v autoškole

100

 

e) Vydání nebo rozšíření pověření k přezkušování řidičů

1 000

 

f) Změna nebo prodloužení platnosti pověření k přezkušování řidičů

100

 

g) Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče

200

 

h) Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení

700

 

i) akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů

3 000

 

j) Udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy

3 000

 

 

Položka 29

a) Udělení oprávnění k provozovaní Stanice technické kontroly

3 000

b) Vydání osvědčení k provozování Stanice technické kontroly

500

c) Udělení oprávnění k provozování Stanice měření emisí

1 500

d) Vydání osvědčení k provozování Stanice měření emisí

300

e) Změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování Stanice technické kontroly nebo Stanice měření emisí

200

 

Položka 30

a) Vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění

500

b) Vydání zbrojní licence za každou skupinu rozsahu oprávnění

1 000

c) Vydání průkazu zbraně

200

d) Rozšíření skupin zbrojního průkazu za každou další skupinu rozsahu oprávnění

500

e) Rozšíření skupin zbrojní licence za každou další skupinu rozsahu oprávnění

1 000

 

Zmocnění

1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmen a) nebo c) této položky až na 25 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby.

2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmen b) nebo c) této položky až na 100 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu nebo sídla právnické osoby.

3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu na 300 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.

4. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 50 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých sdružení.

 

Poznámky

1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c) této položky se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.

2. Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této položky.

 

Položka 31-33 Zbrojní průkazy, střelnice, zbraně a střelivo

a) Vydání povolení k provozování střelnice

1 000

b) Vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně za každou zbraň

200

c) Vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B

100

d) Vydání povolení k vystavování zbraní

1 000

 

Položka 32

a) Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně

10 000

b) Kusové a opakované kusové ověřování zbraně

150

c) Ověřování zbraně  opatřené zkušební značkou

500

d) Vydání protokolu o kontrole zbraně bez zkušební střelby a označeni

100

e) Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie

500

f) Vydání certifikátu o typové kontrole střeliva

10 000

g) Vydání certifikátu o typové zkoušce pyrotechnického výrobku  nebo certifikátu o posouzení shody

10 000

h) Prodloužení platnosti vydaných certifikátů o homologaci střelné zbraně, o typové kontrole střeliva a vydání rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu o posouzení shody pyrotechnického výrobku

 

50 %

ze sazby poplatků podle písmen a), f) a g)

i) Kusové a opakované kusové ověřování historické střelné zbraně

300

j) Ověřování historické střelné zbraně opatřené zkušební značkou

1 000

 

 

 

 

 

Položka 33

a) Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva

500

b) Vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy zbraní nebo střeliva

200

c) Vydání povolení přepravovat zbraně nebo střelivo

1 000

d) Vydání evropského zbrojního pasu

500

e) Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu

100

 

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

 

Položka 34 Povolovací řízení v siln. dopravě, zvláštní užívání pozem. komunikací

1. Vydání licence nebo povolení nebo změna licence nebo povolení

 

 

a) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy

 

 

- za každou vnitrokrajskou linku a linku městské autobusové dopravy

300

- každou mezikrajskou linku

500

b) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy veřejné za každou linku

5 000

c) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy zvláštní za každou linku

1 000

2. Vydání povolení  k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy na území České republiky

 

 

a) k provedení jedné přepravy

1 000

b) k provedení 2 až 5 přeprav

4 000

c) k provedení neomezeného počtu přeprav

20 000

3 Vydání povolení  zahraničnímu provozovateli k provozování příležitostné nebo kyvadlové osobní silniční dopravy nebo taxislužby

5 000

4. Vydání vstupního povolení  k provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy zahraničním provozovatelem k provedení jedné přepravy

5 000

5. Vydání náhradního povolení  pro zahraničního provozovatele

10 000

6. Vydání eurolicence

1 000

7. Vydání opisu eurolicence

200

8. Vydání osvědčení řidiče

500

9. Vydání opisu osvědčení řidiče

500

10. Vydání osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu

500

11. Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě

50

12. Udělení pověření výkonem činností souvisejících s Dohodou ADR

5 000

13. Vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby

500

 

Zmocnění

Správní úřad může na základě vzájemnosti nebo na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, upustit od vybrání poplatku podle bodu 1 písmen b) a c) a bodů 2 až 5 této položky, případně sazbu poplatku snížit nebo poplatek zvýšit až na pětinásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy.

 

Předmětem poplatku není

1. Změna licence nebo povolení uvedená v bodě 1 této položky provedená z podnětu správního úřadu.

2. Vydání povolení nebo licence k provozování dopravy z humanitárních důvodů uvedené v této položce.

3. Vydání licence nebo povolení nebo její změna uvedená v bodě 1 této položky, přijme-li dopravce na předmětnou linku nebo její část závazek veřejné služby.

 

Položka 35

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při dopravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry, hmotnost na nápravu nebo hmotnost vozidla přesahují stanovené limity A. Ve vnitrostátní dopravě

a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry

1 200

b) největší povolenou hmotnost do 60 t včetně

2 500

c) největší povolenou hmotnost nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav s největší povolenou hmotností do 60 t (s platností povolení nejdéle na 3 měsíce od právní moci povolení)

6 000

 

B. V mezinárodní dopravě

a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry a šířka nepřesáhne 3,5 m

4 500

 

b) v ostatních případech

největší povolená hmotnost (v t)

do 60 včetně

nad 60

nad 80

nad 100

nad 120

nad 150

I

sazba v Kč

6 000

12 000

20 000

30 000

40 000

60 000

 

překročení největší povolené hmotnosti na nápravu (v %)

3 - 10

11 - 20

21 - 30

nad 30

II

sazba v Kč

5 000

15 000

30 000

60 000

 

 

celková šířka v mm

nad 3 500

nad 4 000

nad 4 500

nad 5 000

nad 5 500

 

III

sazba v Kč

3 000

6 000

10 000

15 000

20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

v případě tranzitní dopravy

 

Kč 25 000

Celkový poplatek I+II+III+IV

 

 

Osvobození

Od poplatků podle písmen A a B této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se sezónními pracemi v zemědělství.

 

Zmocnění

Správní úřad může upustit od vybrání poplatku podle písmene B této položky nebo sazbu poplatku snížit na základě vzájemnosti za účelem zabezpečení zásad dopravní politiky.

 

Poznámka

Stanovené limity rozměrů, hmotnosti na nápravu a hmotnost vozidla stanoví zákon č. 56/2001 Sb. a vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

 

Položka 36

a) Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti

 

 

- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní

100

- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců

500

- delší než 6 měsíců

1 000

b) Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice anebo na silnici I. třídy

1 000

c) Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci

500

 

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

 

Předmětem poplatku není

1. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.

2. Vydání povolení uvedeného v písmenech b) a c) této položky k připojení sousední nemovitosti, jde-li o zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástmi dotčených silnic nebo místních komunikací podle zvláštního právního předpisu.

 

Položka 36a

a) Vydání povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací

300

b) Udělení akreditace k provádění školení pro získání povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací

2 000

 

 

*ČÁST III

 

Položka 37-44 Vnitrozemská plavba, námořní plavba

a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti člena lodní posádky plavidla nebo plavecké služební knížky

200

b) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla

150

c) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla ve vnitrozemské plavbě

200

d) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla pro příbřežní plavbu na moři

300

e) Vydání průkazu (duplikátu) náhradou za platný průkaz nebo vydání průkazu v důsledku změny nebo doplnění údajů k žádosti poplatníka nebo v jeho zájmu

100

f) Vydání nebo rozšíření průkazu inspektora určeného technického zařízení na plavidle

400

g) Vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

500

 

Poznámky

1. Za vydání duplikátu průkazu se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.

2. Za vydání osvědčení o zvláštních znalostech pro přepravu nebezpečných věcí vodní dopravou (ADNR) se vybírá poplatek podle položky 22 písmeno b) tohoto sazebníku.

 

Položka 38

a) Vydání nebo prodloužení platnosti lodního osvědčení pro plavidla nebo osvědčení plovoucího zařízení ve vnitrozemské plavbě

 

 

- malá plavidla do délky 5 m včetně

300

- malá plavidla nad délku 5 m

500

- přívozní plavidla

400

- ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení

 

 

- o výtlaku do 15 t včetně

400

- o výtlaku nad 15 t

600

b) Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla pro vnitrozemskou plavbu

100

c) Vydání nebo prodloužení cejchovního průkazu k plavidlu

 

 

- určenému k přepravě nákladů

1 000

- neurčenému k přepravě nákladů

500

d) Vystavení zvláštního povolení pro určitou plavbu nebo povolení k provozu plovoucího tělesa nebo povolení pro umístění plavidla na vodní cestě anebo povolení k provozování zahraničního plavidla na vodních cestách České republiky

500

e) Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle

100

 

za každý druh zařízení

 

Předmětem poplatku není

Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle uvedené v písmenu e) této položky před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení plavidla.

 

Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a ověření technické způsobilosti.

 

Položka 39

a) Schválení technické dokumentace pro stavbu jednoho malého plavidla nebo plovoucího zařízení a povolení ke stavbě tohoto plavidla nebo zařízení

500

b) Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla

2 000

c) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele plavidla nebo změna údajů o plavidle do plavebního rejstříku a lodních dokladů

200

d) Zápis nebo zrušení zápisu zástavního práva do plavebního rejstříku a lodních dokladů

200

e) Výmaz plavidla z plavebního rejstříku

200

f) Schválení opravy nebo přestavby zasahující do konstrukce plavidla

500

 

Předmětem poplatku není

Zápis změny uvedené v písmenu c) této položky provedený před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení pro plavidlo.

 

Poznámka

Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou za všechny změny provedené současně v dokladech a rejstříkových záznamech jednoho plavidla.

 

Položka 40

a) Vydání povolení k užívání veřejného přístavu pro provozovatele plavidla naloženého nebezpečnými věcmi

2 000

b) Vydání povolení pro přepravu nebezpečných věcí

5 000

c) Vydání povolení ke zřízení vrakoviště

2 000

d) Vydání povolení pro zvláštní přepravu

1 500

e) Vydání rozhodnutí o souhlasu k provozování přístavu

1 000

f) Přijetí žádosti o vymezení plochy pro provoz vodních skútrů

1 000

 

Osvobození

1. Od poplatku podle písmen a) a b) této položky je osvobozeno vydání povolení pro plavidlo provádějící zásobování plavidel v přístavu.

2. Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno vydání povolení pro přemisťování plovoucích přístavních můstků veřejné dopravy.

 

Předmětem poplatku není

Vydání povolení k užívání veřejného ochranného přístavu plavidlem v zájmu jeho bezpečnosti (vodní stav, zámraza, zastavení plavby apod.) uvedené v písmenu a) této položky.

 

Poznámky

1. Povolením zpoplatňovaným podle písmene b) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí povolení pro přepravu určitého objemu stejného druhu nebezpečné věci bez ohledu na počet použitých plavidel stejného dopravce podle harmonogramu přepravy.

2. Správní úřad vydává povolení pro zvláštní přepravu, zpoplatňované podle písmene d) této položky, podle ČI. 1.21 Řádu plavební bezpečnosti.

 

Položka 41

a) Vydání námořnické knížky

500

b) Vydání průkazu způsobilosti

 

 

- člena strážní služby

1 500

- důstojníka

2 000

- kapitána

3 000

- ostatních členů posádky lodě

1 000

- velitele námořní jachty nebo k vedení rekreační jachty

500

c) Vydání potvrzení průkazu způsobilosti nebo jeho výměna

400

d) Vydání potvrzení osvědčujícího uznání průkazu způsobilosti

 

 

- důstojníka

2 000

- kapitána

3 000

e) Vydání dokladu uvedeného v písmenech a) až d) (duplikátu) náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený

400

 

Položka 42

a) Zápis námořního plavidla do námořního rejstříku, jde-li

 

 

- o námořní jachty, jejichž délka trupu nepřesahuje 12 m včetně

10 000

- o námořní jachty, jejichž délka trupu přesahuje 12 m

15 000

- o námořní obchodní lodě (dále jen „lodě")

100 000

- o cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům

130 000

b) Zápis rozestavěné lodě do námořního rejstříku včetně potvrzení o zápisu

50 000

- cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům

65 000

c) Zápis o zařazení rekreační jachty do evidence rekreačních jachet, jde-li

 

 

- o rekreační jachty, jejich délka trupu nepřesahuje 12 m včetně

5 000

- o rekreační jachty jejichž délka trupu přesahuje 12 m

10 000

 

Položka 43

a) Zápis výmazu námořního plavidla do námořního rejstříku včetně potvrzení o výmazu, jde-li

 

 

- o námořní jachty

2 000

- o námořní lodě

10 000

b) Zápis o vyřazení rekreační jachty z evidence rekreačních jachet

 

 

včetně potvrzení o vyřazení

2 000

 

Položka 44

a) Udělení prozatímního povolení k plavbě lodě

10 000

b) Udělení prozatímního povolení k plavbě námořní jachtě

3 000

c) Vydání lodních listin, jde-li

- o námořní nebo rekreační jachty

 

 

1 000

- o námořní lodě

2 500

 

Položka 45-57 Letiště a letadla

a) Vydaní povolení k provozovaní letiště

 

 

nebo ke stanovení jeho druhu

 

 

- mezinárodní veřejné

15 000

- mezinárodní neveřejné

10 000

- vnitrostátní veřejné

5 000

- vnitrostátní neveřejné

3 000

b) Změna povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu

 

10%

 

sazby poplatků podle písmene a) této položky

c) Vydání osvědčení (certifikátu) o způsobilosti mezinárodního veřejného letiště pro letadla s maximální vzletovou hmotností

 

 

- vyšší než 10 tun

30 000

- 10 tun a nižší

10 000

d) Změna osvědčení (certifikátu) o způsobilosti mezinárodního veřejného letiště pro letadla s maximální vzletovou hmotností

 

 

- vyšší než 10 tun

1 500

- 10 tun a nižší

1 000

e) Prodloužení osvědčení (certifikátu) o způsobilosti mezinárodního veřejného letiště pro letadla s maximální vzletovou hmotností

 

 

- vyšší než 10 tun

1 500

- 10 tun a nižší

1 000

 

Osvobození

Od poplatku podle písmene d) této položky jsou osvobozeny subjekty zajišťující integrovaný záchranný systém, jde-li o povolení provozovat heliporty.

 

Položka 46

a) Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zřízení stavby nebo zařízení a provádění činností, které nesouvisí s leteckým provozem v ochranném pásmu letiště

5 000

b) Vydání rozhodnutí o souhlasu k umístění stavby a zařízení mimo ochranné pásmo letiště

3 000

 

Položka 47

a) Vydání licence k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy

50 000

b) Vydání licence k provozování nepravidelné obchodní letecké dopravy letadlem s maximální vzletovou hmotností

 

 

- 10 tun a nižší nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující 20 včetně a menším

15 000

- vyšší než 10 tun nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující větším než 20

50 000

c) Vydání povolení k provozování dopravy aerotaxi

15 000

d) Prodloužení platnosti licence nebo povolení anebo změna licence nebo povolení

1 500

 

Poznámky

1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení tuzemskému leteckému dopravci Úřadem pro civilní letectví.

2. Poplatek podle této položky se vybírá i za povolení k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy vydané zahraničnímu leteckému dopravci.

 

Položka 48

a) Zápis do rejstříku letadel nebo výmaz z rejstříku letadel anebo změna údajů zapisovaných do rejstříku letadel pro letadla s maximální vzletovou hmotností

 

 

- vyšší než 10 tun

3 000

- 10 tun a nižší

1 000

b) Vydání průkazu způsobilosti člena leteckého personálu nebo jeho duplikátu

500

 

Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i vydání osvědčení, dokladů, popřípadě potvrzení o vlastnictví letadla podle zvláštního právního předpisu upravujícího civilní letectví.

 

Položka 49

 

 

a) Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky

10 000

b) Vydání osvědčení o oprávnění k údržbě organizaci  nebo k výrobě organizaci

10 000

- do 10 pracovníků

10 000

-11 - 30 pracovníků včetně

20 000

-31 - 50 pracovníků včetně

30 000

- nad 50 pracovníků

40 000

c) Udělení oprávnění k projektování zástaveb a k zástavbám leteckých pozemních zařízení

10 000

d) Vydání osvědčení o oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti

 

 

- bezmotorových letadel a letadel s pístovým motorem/motory

10 000

- letadel s turbínovým motorem/motory

30 000

Poznámky

1. Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá i za schválení změn výkladu řízení zachování letové způsobilosti, a to ve výši 50 % sazby poplatku.

2. Počtem pracovníků organizace uvedených v písmenu b) se rozumí počet pracovníků mimo pracovníků administrativních.

Položka 50

 

 

a) Vydání osvědčení pro výcvik leteckého personálu

10 000

b) Prodloužení platnosti nebo změna osvědčení pro výcvik leteckého personálu

1 500

c) Uznání platnosti zahraničního průkazu způsobilosti

- jde-li o občana České republiky nebo občana členského státu Evropské unie

- jde-li o občana státu, který není členským státem Evropské unie

 

 

500

1 500

Položka 51

 

 

a) Vydání povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu

10 000

b) Vydání povolení k létání letadla bez pilota

5 000

c) Prodloužení platnosti nebo změna povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu anebo povolení k létání letadla bez pilota

1 500

Položka 52

 

 

a) Vydání rozhodnutí o pověření k poskytování letových provozních služeb včetně letištních

10 000

b) Vydání rozhodnutí o souhlasu s poskytováním letecké služby telekomunikační, meteorologické, informační, při předletové přípravě a monitorování letu nebo při odbavovacím procesu na letišti

10 000

c) Prodloužení platnosti rozhodnutí uvedených v písmenech a) nebo b) anebo jejich změna

1 500

Položka 53

 

 

a) Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání

5 000

b) Změna rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání

1 500

 

Položka 54

a) Vydání rozhodnutí o schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem A)

b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo významné modifikace jednotlivého letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení, schválení modifikace nebo změny Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B)

c) Uznání typu letadla na základě dokladu o schválení typu letadla vydaného zahraničním leteckým úřadem včetně vydání dokladu o uznání způsobilosti typu (sazba poplatku pod písmenem C)

d) Vydání rozhodnutí o schválení nestandardní opravy (sazba poplatku pod písmenem D)

e) Ověření nebo uznání hlukové způsobilosti letadla včetně vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)

 

A

B

C

D

E

Sazba v Kč

 

 

Sazba v Kč

Sazba v Kč

Sazba v Kč

Sazba v Kč

 

 

 

 

 

Balóny a vzducholodě

5 000

500

1 500

-

-

Kluzáky

8 000

2 500

2 500

200

-

Motorizované kluzáky a ultralehká letadla

10 000

3 000

3 000

200

 

Letouny a vrtulníky do 5 700 kg včetně

20 000

5 000

5 000

500

2 000

Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg

50 000

15 000

15 000

1 000

5 000

 

Poznámky

1. Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá jen za rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo za významnou modifikaci jednotlivého letadla. Významnou změnou nebo významnou modifikací se pro účely tohoto zákona rozumí takové změny nebo modifikace, které mají podstatný účinek na hmotnost, polohu těžiště, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost letadla.

2. Nestandardní opravou se pro účely tohoto zákona rozumí oprava, ke které nejsou podklady součástí instrukcí pro zachování letové způsobilosti zpracovaných držitelem Typového osvědčení při schvalování typu letadla.

 

Položka 55

a)  Vydání osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)

b)  Prodloužení platnosti osvědčení letové způsobilosti, zvláštního osvědčení letové způsobilosti nebo obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla (sazba poplatku pod písmenem G)

c)  Vydání zvláštního osvědčení letové způsobilosti

- s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)

- s platností nad 60 dnů (sazba pod písmenem F)

d)  Vydání osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely (sazba poplatku pod písmenem F)

e)  Vydání exportního osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)

f)   Vydání povolení k letu

- s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)

- s platností do 12 měsíců (sazba pod písmenem F)

g)  Schválení letových podmínek

- pro povolení k letu s platností do 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem G)

- pro povolení k letu s platností do 12 měsíců (sazba pod písmenem F)

h)  Vydání samostatného osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo prodloužení jeho platnosti

- vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo prodloužení jeho platnosti na základě předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem G)

- vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo prodloužení jeho platnosti bez předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba pod písmenem F)

 

 

F

G

Balóny a vzducholodě

1 000

100

Kluzáky

3 000

300

Motorizované kluzáky a ultralehká letadla

3 500

350

Letouny a vrtulníky do 5 700 kg včetně

7 000

700

Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg

15 000

1 500

 

 

 

 

 

Motory-pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel

 

1 500 Kč

Motory-pístové

 

2 000 Kč

Motory-turbovrtulové, turbohřídelové a proudové

 

3 000 Kč

Vrtule s pevným úhlem nastavení listu

 

1 000 Kč

Vrtule-přestavitelné na zemi

 

1 500 Kč

Vrtule-stavitelné za letu

 

2 000 Kč

 

 

Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek na 10 % sazby poplatků podle písmene F za změny v dokladech.

 

Poznámka

Bude-li vydáváno nové osvědčení letové způsobilosti společně s osvědčením kontroly letové způsobilosti vybírá se poplatek pouze za osvědčení letové způsobilosti.

 

Položka 56

a)  Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení

- u motoru (sazba poplatku pod písmenem H)

- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem K)

b)  Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu součásti letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení nebo změny Typového osvědčení

- u motoru (sazba poplatku pod písmenem I)

- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem L)

c)  Uznání typu součásti letadla na základě dokladu o schválení typu součásti letadla vydaného leteckým úřadem jiného státu včetně uznání způsobilosti typu

- u motoru (sazba poplatku pod písmenem J)

- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem M)

 

 

Pohonné jednotky

 

H

I

J

 

Sazba v Kč

Sazba v Kč

Sazba v Kč

- pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel

3 000

1 500

1 500

- pístové

6 000

3 000

3 000

- turbovrtulové, turbohřídelové a proudové

10 000

5 000

5 000

 

Vrtule

 

K

L

M

 

Sazba v Kč

Sazba v Kč

Sazba v Kč

- s pevným úhlem nastavení listu - dřevěné

1 000

500

500

- s pevným úhlem nastavení listu - kovové a kompozitové

2 000

1 000

1 000

- přestavitelné na zemi

3 000

2 000

2 000

- stavitelné za letu

5 000

3 000

3 000

 

Poznámka

Významnou konstrukční změnou se pro účely tohoto zákona rozumí změna, která má podstatný účinek na hmotnost, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost součásti letadla.

 

Položka 57

1. Vydání rozhodnutí o schválení typové způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví

a) součástí výstroje letadel

2 000

- vydání rozhodnutí o schválení zástavby výrobku nebo soustavy výstroje letadla

1 000

b) palubní soustavy, pokud není schvalována v rámci typového schvalování letadla

4 000

- vydání rozhodnutí o schválení zástavby výrobku nebo soustavy výstroje letadla

2 000

c) světelná zařízení a součásti soustav světelných zařízení

2 000

d) pozemní elektronická zabezpečovací zařízení

 

 

- zařízení

2 000

- systém

4 000

e) pozemní zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování způsobilosti letadel

4 000

f) pozemní zdroje energií pro letadla

2 000

g) letecké trenažéry

15 000

h) letecké simulátory

25 000

i) zařízení pro měření a vyhodnocování brzdných účinků na pohybovaných plochách letišť

2 000

j) zařízení určená pro přepravu nákladů na palubě letadla

2 000

2. Prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení typové způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví

20% sazby poplatků podle bodu 1. písmen c) až j) této položky

 

Předmětem poplatku není

Úkon uvedený v této položce, jde-li o výrobky nepodléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví.

 

Poznámky

1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí.

2. Za vydání rozhodnutí o schválení provozní způsobilosti výrobků se vybírají poplatky podle písmen c) až j) této položky.

 

Položka 58 Povolení k provozování dráhy, drážní vozidla

a) Vydáni rozhodnutí o zařazení železniční dráhy do kategorie nebo o změně kategorie železniční dráhy

2 000

b) Vydání úředního povolení k provozování dráhy

 

 

- celostátní nebo regionální

10 000

- speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečky s délkou její dopravní cesty delší než 1 000 m

3 000

- vlečky s délkou dopravní cesty 1 000 m včetně a kratší

1 500

- lanové

1 000

c) Změna úředního povolení k provozování dráhy

1 000

d) Přijetí návrhu provozovatele dráhy na zrušení úředního povolení k provozování dráhy

500

e) Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze

 

 

- celostátní nebo regionální

10 000

- speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečce

3 000

- lanové

1 000

f) Změna licence k provozování drážní dopravy

1 000

g) Přijetí návrhu dopravce na odejmutí licence

500

h) Vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla na drahách

500

i) Vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovní kolejí nebo o jeho změně

500

j) Vydání osvědčení dopravce nebo změnu osvědčení

1 000

k) Vydání licence strojvedoucího

500

l) Udělení akreditace k provádění školení pro získání licence strojvedoucího a osvědčení strojvedoucího

3 000

 

Poznámka

Poplatek podle písmene h) této položky se vybírá za drážní vozidla stejného typu na jedné lanové dráze pouze jednou.

 

Položka 59

a) Schválení typu drážního vozidla

 

 

- elektrické lokomotivy, elektrické jednotky, motorové lokomotivy, motorové vozy, osobní vozy nad 160 km/hod., vozidla dráhy speciální určená pro přepravu cestujících, tramvaje, trolejbusy

30 000

- osobní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla s vlastním pohonem k výstavbě, opravám a údržbě drah

15 000

- nákladní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla bez vlastního pohonu k výstavbě, opravám a údržbě drah a vozidla lanových drah

10 000

b) Schválení změny na drážním vozidle znamenající odchylku od schváleného typu bez ohledu na počet odchylek

2 000

c) Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla

100

d) Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického zařízení

50

e) Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob provádějících revize (prohlídky) určených technických zařízení o další technická zařízení téhož druhu

100

 

Poznámka

Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá pouze jednou i v případě, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle zvláštního předpisu.

 

*ČÁST IV

 

Položka 60 Hornická činnost a geologický průzkum

 

 

1. Vydání

 

 

a) oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem

1 000

- změna oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem

500

b) povolení k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem

1 500

- změna povolení k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem

750

c) povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin

500

d) povolení ke zhotovování jednoduchých trhavin

300

e) povolení trhacích prací a ohňostrojné práce

300

f) povolení důlního díla nebo důlní stavby, nezahrnuté v povolení uvedeném v písmenu b)

300

g) povolení a stanovení odborných orgánů a znalců oprávněných zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky

300

h) povolení k používání typu důlního stroje, zařízení nebo pomůcky

500

i) povolení k používání typu důlního přístroje

300

j) rozhodnutí o stanovení, zrušení nebo změně dobývacího prostoru

1 500

k) povolení k prvému použití výbušniny v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí

1 000

- změna povolení k prvému použití výbušniny v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí

500

2. Vydání rozhodnutí

 

 

a) o stanovení průzkumného území pro ložiskový průzkum nebo o prodloužení doby platnosti rozhodnutí

2 000

b) o určení významných výzkumných nebo průzkumných geologických děl

1 000

c) o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru nebo o prodloužení doby platnosti rozhodnutí

1 000

 

Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí o zrušení nebo změně dobývacího prostoru uvedené v bodě 1 písm. j) této položky vydávané správním úřadem z vlastního podnětu.

 

Poznámka

Poplatek podle bodu 1 odrážek u písmen a), b) a k) této položky se vybírá, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění, změnu předmětu činnosti v povolení nebo změnu podmínek v povolení k prvému použití výbušniny.

 

Položka 61 Vývoz, dovoz ohrožených a zvláště chráněných živočichů a rostlin

1. Přijetí žádosti o

 

 

a) vydání licence k provozování zoologické zahrady

10 000

b) vydání licence na zpracování, balení nebo přebalování kaviáru jeseterovitých ryb

10 000

c) vydání licence pro výrobce nebo distributora značek k označování exemplářů druhů volně žijících živočichů

1 000

d) vydání povolení k vývozu, dovozu nebo přemístění exemplářů druhů volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, výrobků z tuleňů nebo kožešin živočichů a dalšího zboží vyrobeného z kožešin živočichů, na které se vztahuje omezení dovozu

1 000

e) vydání povolení k vývozu zvláště chráněných živočichů nebo rostlin

1 000

f) vydání potvrzení o putovní výstavě  na 1 až 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin

1 000

g) vydání potvrzení o putovní výstavě na více než 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin

2 000

h) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na 1 až 20 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin

100

 

 

za každý exemplář

i) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na více než 20 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin

2 000

2. Vydání

 

 

a) číslovaného kroužku k předepsanému označení ptáka, který je exemplářem

20

b) značky k označení exempláře druhu volně žijících živočichů

20

c) potvrzené fotokopie kopie pro držitele dovozního povolení

30

 

Osvobození

1. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem nebo dovozcem.

2. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu nebo o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z chovu nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.

3. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí.

4. Od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b) této položky je osvobozeno vydání kroužku nebo jiné značky pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.

5. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu živého exempláře, s nímž vlastník cestuje po dobu kratší než 3 měsíce a exemplář zůstává po dobu cesty v jeho vlastnictví.

 

Položka 62 Puncovnictví

a) Ověření platnosti puncovní značky

20

b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky nebo odpovědnostní značky

200

c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky

40

d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin

400

e) Vydání rozhodnutí o ponechání přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky

100

 

Předmětem poplatku není

Rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky uvedené v písmenu c) této položky vydané správním úřadem z vlastního podnětu.

 

 

Položka 63-66 Řízení podle zákonů o ochraně hospodářské soutěže

 

 

 

a) Přijetí návrhu na povolení spojení soutěžitelů

100 000

 

b) Přijetí návrhu na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení

10 000

 

Položka 64

 

 

 

Přijetí žádosti o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů

3 000

 

Přijetí žádosti o změnu zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů

1 000

 

Přijetí žádosti o schválení systému certifikovaných dodavatelů

20 000

 

Přijetí žádosti o schválení změny systému certifikovaných dodavatelů

5 000

Položka 65

 

 

 

1. Přijetí žádosti o udělení

 

 

 

a) bankovní licence bance se sídlem na území České republiky

200 000

 

b) bankovní licence zahraniční bance, se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky

200 000

 

c) povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou nebo zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou

200 000

 

d) povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky

200 000

 

e) povolení k provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky

200 000

 

2. Přijetí žádosti o povolení

 

 

 

a) k činnosti centrálního depozitáře

200 000

 

b) činnosti obchodníka s cennými papíry

100 000

 

c) k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie

100 000

 

d) k činnosti organizátora regulovaného trhu

100 000

 

e) k provozování vypořádacího systému

100 000

 

f) k činnosti investiční společnosti nebo k činnosti investičního fondu

100 000

 

g) k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování

100 000

 

h) ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva

100 000

 

i) ke vzniku a činnosti penzijního fondu

100 000

 

j) povolení k činnosti penzijní společnosti

100 000

 

k) povolení k vytvoření důchodového fondu státních dluhopisů, konzervativního důchodového fondu, vyváženého důchodového fondu a dynamického důchodového fondu

100 000

 

l) k činnosti platební instituce

50 000

 

m) k činnosti instituce elektronických peněz

50 000

 

3. Přijetí žádosti o registraci

 

 

 

a) pojišťovacího zprostředkovatele

10 000

 

b) samostatného likvidátora pojistných událostí

10 000

 

c) investičního zprostředkovatele

10 000

 

d) poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

10 000

 

e) vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

10 000

 

f) směnárenské činnosti

10 000

 

4.Přijetí žádosti o povolení k činnosti zpracovatele tuzemských bankovek a mincí

10 000

 

5. Přijetí žádosti o změnu

 

 

 

a) bankovní licence banky se sídlem na území České republiky

70 000

 

b) bankovní licence pobočky zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě

70 000

 

c) v rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny

70 000

 

d) v rozsahu povolené činnosti pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu

70 000

 

e) povolení k činnosti centrálního depozitáře

70 000

 

f) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry

35 000

 

g) povolení k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie

35 000

 

h) povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu

35 000

 

6. Přijetí žádosti o schválení změny pravidel vypořádacího systému

35 000

 

7. Přijetí žádosti o změnu

 

 

 

a) povolení k činnosti investiční společnosti

35 000

 

b) pravidel platebního systému s neodvolatelností zúčtován

35 000

 

c) povolení k činnosti spořitelního a úvěrního družstva

35 000

 

d) registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

5 000

 

e) registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

5 000

 

f) povolení k činnosti platební instituce

20 000

 

g) povolení k činnosti instituce elektronických peněz

20 000

 

8. Přijetí žádosti

 

 

 

a) o schválení převodu pojistného kmene nebo jeho částí

20 000

 

b) o schválení převodu kmene zajišťovacích smluv nebo jeho částí

20 000

 

c) o povolení převodu obhospodařování podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti

20 000

 

d) o udělení souhlasu s nakládáním aktiv pobočky zajišťovny z třetího státu jako jistiny složené na účet zvlášť k tomu zřízený

20 000

 

9. Přijetí žádosti o

 

 

 

a) registraci činnosti investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

10 000

 

b) zápis činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

2 000

 

c) zápis vázaného zástupce penzijní společnosti podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

2 000

 

d) akreditaci podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

10 000

 

e) prodloužení akreditace podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

5 000

 

f) povolení činnosti v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou

10 000

 

10. Obnova

 

 

 

a) zápisu činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

1 000

 

b) zápisu vázaného zástupce penzijní společnosti podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

1 000

 

c) registrace činnosti investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

5 000

 

d) povolení činnosti v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka 66

1. Přijetí žádosti o udělení

 

 

a) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími banku

20 000

b) předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované účasti nebo zvýšením účasti v tuzemské pojišťovně nebo k jejímu ovládnutí

20 000

c) předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované účasti nebo zvýšením účasti v tuzemské zajišťovně nebo k jejímu ovládnutí

20 000

d) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátoru regulovaného trhu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími organizátora regulovaného trhu

20 000

e) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na obchodníku s cennými papíry nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry

20 000

f) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na centrálním depozitáři nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími centrálního depozitáře

20 000

g) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími investiční společnost nebo investiční fond

20 000

h) předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na penzijní společnosti nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími penzijní společnosti

20 000

i) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na spořitelním a úvěrním družstvu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími spořitelní a úvěrní družstvo

20 000

2. Přijetí žádosti o udělení

 

 

a) předchozího souhlasu se změnou v osobě člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo osobě prokuristy tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny

5 000

b) předchozího souhlasu se změnou v osobě vedoucího pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu

5 000

c) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby organizátora regulovaného trhu

5 000

d) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry

5 000

e) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby organizační složky zahraniční osoby, která poskytuje investiční služby na území České republiky a která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie

5 000

f) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby centrálního depozitáře

5 000

g) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu

5 000

h) předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby penzijní společnosti

5 000

i) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby finanční holdingové osoby

5 000

3. Přijetí žádosti o schválení

 

 

a) osoby ve vedení pojišťovací holdingové osoby

5 000

b) osoby ve vedení spořitelního a úvěrního družstva

5 000

c) osoby v orgánech penzijního fondu

5 000

4. Přijetí žádosti o udělení

 

 

a) souhlasu bance k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho častí

20 000

b) souhlasu k fúzi nebo rozdělení banky nebo převodu jmění na banku jakožto společníka

20 000

c) souhlasu ke snížení základního kapitálu banky nebo k úhradě ztráty

20 000

d) předchozího souhlasu k přeměně tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny

20 000

5. Přijetí žádosti o povolení

 

 

a) k fúzi nebo rozdělení investiční společnosti

20 000

b) k fúzi nebo rozdělení investičního fondu

20 000

c) k fúzi penzijní společnosti

20 000

d) k fúzi, k rozdělení nebo ke změně právní formy nebo k převodu obchodního jmění obchodníka s cennými papíry na jeho akcionáře nebo společníka nebo k převodu jmění jiné osoby na obchodníka s cennými papíry

20 000

e) k fúzi, k rozdělení nebo k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného trhu na jeho společníka nebo ke změně právní formy nebo k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného trhu na jeho akcionáře nebo společníka anebo k převodu obchodního jmění jiné osoby na organizátora regulovaného trhu

20 000

f) k rozdělení nebo k fúzi provozovatele vypořádacího systému

20 000

g) k fúzi centrálního depozitáře s provozovatelem vypořádacího systému nebo k převodu jmění jiné osoby na centrálního depozitáře

20 000

6. Přijetí žádosti o udělení

 

 

a) souhlasu k fúzi nebo rozdělení spořitelního a úvěrního družstva

20 000

b) souhlasu k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho častí spořitelního a úvěrního družstva

20 000

c) souhlasu k převodu členských práv člena spořitelního a úvěrního družstva

20 000

d) souhlasu s rozhodnutím členské schůze o snížení výše základního členského vkladu spořitelního a úvěrního družstva

20 000

7. Přijetí žádosti

 

 

a) o povolení k splynutí podle § 100 zákona upravujícího kolektivní investování

20 000

b) o povolení k sloučení podle § 100k zákona upravujícího kolektivní investování

20 000

c) o povolení převést obhospodařování důchodových fondů na jinou penzijní společnost

20 000

d) o povolení sloučení důchodových fondů

20 000

e) o povolení převést obhospodařování účastnických fondů na jinou penzijní společnost

20 000

f) o povolení sloučení účastnických fondů

20 000

g) o udělení souhlasu k převodu akcií penzijního fondu v rozsahu větším než 10 % základního kapitálu penzijního fondu

20 000

h) o povolení k rozdělení nebo fúzi penzijních fondů

20 000

8. Přijetí žádosti

 

 

a) o povolení k vytvoření podílového fondu

30 000

b) o povolení k činnosti investičního fondu, jehož majetek bude obhospodařován na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního fondu

30 000

c) o schválení změny statutu investičního fondu nebo podílového fondu

10 000

d) o povolení k vytvoření účastnického fondu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

30 000

e) o schválení změny statutu důchodového fondu

10 000

f) o schválení změny statutu účastnického fondu

10 000

g) o schválení změny statutu a penzijního plánu penzijního fondu

10 000

h) o povolení k veřejnému nabízení cenných papírů vydávaných zahraničním speciálním fondem na území České republiky

50 000

i) o změnu povolení k veřejnému nabízení cenných papírů vydávaných zahraničním speciálním fondem na území České republiky

50 000

j) o schválení nebo změnu dražebního řádu dražebníka cenných papírů

0 000

k) o schválení změny depozitáře investičního fondu nebo podílového fondu

5 000

l) o schválení změny depozitáře účastnického fondu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

5 000

m) o schválení změny depozitáře důchodového fondu podle zákona upravujícího důchodové spoření

5 000

n) o schválení změny depozitáře penzijního fondu

5 000

o) o vydání osvědčení o středním nebo vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti

1 000

p) o udělení časově omezeného souhlasu pojišťovně nebo zajišťovně se zvýšením limitů pro jednotlivé položky finanční skladby

5 000

9. Přijetí žádosti

 

 

a) o schválení prospektu cenného papíru

10 000

b) o schválení dodatku prospektu cenného papíru

5 000

c) o povolení zúžení prospektu cenného papíru

5 000

d) o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu u povinné nabídky převzetí

5 000

e) o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu při plnění dodatečné nabídkové povinnosti

3 000

f) o odložení plnění povinnosti uveřejnit informaci o rozhodnutí učinit nabídku převzetí nebo o vzniku nabídkové povinnosti

1 000

g) o prodloužení lhůty pro předložení návrhu nabídkového dokumentu

1 000

h) o prodloužení lhůty pro uveřejnění nabídkového dokumentu

1 000

i) o schválení prodloužení doby závaznosti nabídky převzetí

1 000

j) o povolení výjimky ze zákazu činit právní úkony směřující ke smluvnímu nabytí nebo zcizení účastnických cenných papírů cílové společnosti po dobu závaznosti nabídky převzetí

3 000

k) o povolení výjimky ze zákazu nabývat účastnické cenné papíry cílové společnosti po ukončení doby závaznosti nabídky převzetí

3 000

l) o zkrácení nebo prominutí lhůty 1 roku, po kterou platí zákaz učinit další nabídku převzetí

3 000

m) o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno vykonávat hlasovací práva osobě, která rozhodný podíl na hlasovacích právech cílové společnosti nenabyla v důsledku vlastního jednání a nemohla rozumně předpokládat, že nabude rozhodný podíl na cílové společnosti

3 000

n) o vydání rozhodnutí o zániku nabídkové povinnosti

3 000

o) o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno vykonávat hlasovací práva osobě, která je v prodlení s plněním nabídkové povinnosti

3 000

p) o vydání předchozího souhlasu se zdůvodněním výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu

10 000

 

 

Osvobození

1. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) jsou osvobozeny banky se sídlem v České republice, jde-li o vydání hypotečních zástavních listů.

2. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) je osvobozena Česká exportní banka, a. s.

 

 

Položka 67 Oprávnění k provozování rozhlasového a televizního vysílání

 

 

a) Přijetí žádosti

 

 

1. o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání

90 000

2. o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování televizního vysílání

90 000

3. o udělení oprávnění nebo o prodloužení doby platnosti k místnímu televiznímu vysílání

50 000

b) Přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování rozhlasového vysílání.

25 000

c) Přijetí přihlášky k provozování převzatého vysílání

90 000

d) Přijetí žádosti o změnu údajů uvedených

 

 

1. v žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání

20 000

2. v žádosti o udělení oprávnění k provozování rozhlasového vysílání

5 000

3. v přihlášce k provozování převzatého vysílání

20 000

 

Předmětem poplatku není

1. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání podle písmene a) této položky, je-li žádost podávána podle § 21 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání).

2. Přijetí žádosti o změnu údajů podle písmene d) této položky, zapisuje-li se změna do obchodního rejstříku.

 

 

Položka 67a

 

Přijetí žádosti

a) o podporu kinematografie na realizaci projektu z okruhu vývoje českého kinematografického díla nebo na realizaci projektu z jiného okruhu než výroby českého kinematografického díla

5 000

b) o podporu kinematografie na realizaci projektu z okruhu výroby českého kinematografického díla

10 000

c) o změně podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie

500

d) o registraci pobídkového projektu

30 000

 

 

*ČÁST V

 

Položka 68-73 Veterinární kontrola, veterinární přípravky a osvědčení

1. Vydání společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD)

zrušena zákonem č. 182/2008 Sb.

Položka 69

a) Schválení veterinárního přípravku a jeho zápis do Seznamu schválených veterinárních přípravků

5 000

b) Vydání osvědčení výrobci veterinárních přípravků o splnění požadavků správné výrobní praxe

2 000

c) Zápis veterinárního technického prostředku do Seznamu technických prostředků pro veterinární použití

1 000

d) Změna rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku administrativní povahy

250

e) Změna rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku vyžadující odborné hodnocení

1 000

 

Položka 70

1. Vydání veterinárního osvědčení k přemístění zvířete mimo včel

 

 

- za jedno zvíře

50

- za více než jedno zvíře

100

2. Vydání veterinárního osvědčení provázejícího zvíře, které je předmětem obchodování

 

 

- za jedno zvíře

50

- za více než jedno zvíře

100

3. Vydání veterinárního osvědčení k vývozu zvířete

 

 

- za jedno zvíře

50

- za více než jedno zvíře

100

 

Položka 71

 

 

1. Vydání veterinárního osvědčení k přepravě živočišných produktů

100

2. Vydání veterinárního osvědčení k vývozu živočišných produktů

100

 

Položka 72

a)

Schválení a registrace obchodníka, účastníka sítě sledování, shromažďovacího střediska, karanténního střediska, inseminační stanice, střediska pro odběr spermatu, banky spermatu, zařízení pro chov zvířat, včetně chovu živočichů pocházejících z akvakultury, a jiného zařízení podílejícího se na uvádění zvířat na trh a na obchodování s nimi

200

b)

Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem

500

c)

Registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty nebo vedlejšími živočišnými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem

100

d)

Registrace dopravce přepravujícího živočišné produkty nebo osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy

500

e)

Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) ve schválení a registraci nebo v registraci

100

f)

Registrace cirkusu

500

g)

Změna registrace cirkusu

100

h)

Vydání rejstříku zvířat v cirkusu

200

i)

Ověření rejstříku zvířat v cirkusu

100

j)

Vydání rejstříku míst konání cirkusu

200

k)

Ověření rejstříku míst konání cirkusu

100

 

Poznámky

1. Obchodníkem uvedeným v písmenu a) této položky se rozumí osoba podle § 9b veterinárního zákona.

2. Za změnu schválení a registrace nebo změnu registrace vybere správní úřad poplatek jako za schválení a registraci nebo registraci.

3. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene a), b), c) nebo d) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene e) této položky.

 

Položka 73

a)

Registrace soukromého veterinárního technika

1 000

b)

Změna registrace soukromého veterinárního technika

100

c)

Vydání povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti

2 000

d)

Vydání povolení k provozování asanačního podniku

3 000

e)

Vydání povolení k provozování jiné veterinární asanační činnosti

1 000

f)

Vydání povolení k porážení zvěře ve farmovém chovu v hospodářství

200

g)

Vydání povolení k usmrcení velké farmové zvěře v hospodářství použitím střelné zbraně nebo k domácí porážce jelenovitých z farmového chovu použitím střelné zbraně

200

h)

Vydání povolení k provádění domácích porážek skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu v hospodářství chovatele

200

i)

Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) v povolení

100

Poznámky

1. Za změnu povolení vybere správní úřad poplatek jako za povolení.

2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene c), d), e), f), g) nebo h) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene i) této položky.

 

Položka 74-75 Chov nebezpečných druhů zvířat

 

 

a) Vydání rozhodnutí  o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči

1 000

b) Vydání rozhodnutí  o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o povolení chovu zvířete vyžadujícího zvláštní péči

500

c) Vydání rozhodnutí  o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat

10 000

d) Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení dopravce

1 000

e) Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení dopravce pro dlouhotrvající cesty

1 000

f) Vydání rozhodnutí o žádosti o vydání osvědčení o schválení silničního dopravního prostředku nebo osvědčení o schválení plavidla pro přepravu hospodářských zvířat za každý silniční dopravní prostředek nebo plavidlo uvedené v žádosti

1 000

g) Udělení akreditace k pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání

2 000

Položka 75

 

 

Vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo rozhodnutí o oprávnění k dodávce pokusných zvířat

5 000

Položka 76-78 Ověřování chmele, révové víno, chovatelské podniky

 

 

Vydání ověřovací listiny o ověření chmele

100

 

Poznámka

Vystavuje-li se ověřovací listina jako duplikát, vybírá se poplatek podle položky 16 písm. a) tohoto sazebníku.

 

Položka 77

 

 

a) Ověření odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti vinných hroznů

250

b) Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína,

300

 

za každých i započatých 10 000 litrů v šarži

c) Vydání rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, pro které již bylo rozhodnutí jednou vydáno

500

 

za každých i započatých 10 000 litrů v šarži

d) vydání rozhodnutí o udělení práva na novou výsadbu nebo vydání rozhodnutí o udělení práva na výsadbu z rezervy  za každých započatých 10 m2

1

 

 

 

 

 

1. Předmětem poplatku není

Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu a jakostního likérového vína u prvních 8 vzorků vína jednoho výrobce v jednom kalendářním roce, nepřesáhne-li množství zatřiďovaného vína 10 000 litrů včetně v šarži.

2. Vydání rozhodnutí o udělení práva na novou výsadbu nebo vydání rozhodnutí o udělení práva na výsadbu z rezervy  mladým zemědělcům.

 

 

Položka 78

 

 

a) Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností

2 000

b) Vydání rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení nebo rozhodnutí o uznání fyzické či právnické osoby, popřípadě sdružení právnických osob, za chovatelský podnik

2 000

Položka 79 Zemědělský veřejný sklad

 

 

Vydání povolení k provozování zemědělského veřejného skladu

10 000

Položka 80-85 Rostlino-lékařská péče, osvědčení…

 

 

a) Vydání rostlinolékařského osvědčení na rostliny nebo rostlinné produkty určené pro vývoz

500

b) Přijetí žádosti o povolení dovozu nebo přemístění škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pro pokusné, vědecké a šlechtitelské účely

500

c) Přijetí žádosti o povolení přechovávání karanténního materiálu a jiné manipulace s ním

500

 

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení určené pro vývoz rostliny nebo rostlinného produktu k jiným než podnikatelským účelům.

 

Položka 81

 

 

Přijetí žádosti o

 

 

a) vzájemné uznávání povolení  nebo povolení přípravku na ochranu rostlin, obsahuje-li:

 

 

- pouze účinnou látku nebo účinné látky zařazené podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství

5 000

- účinnou látku nebo účinné látky nezařazené podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství

6 000

b) zápis dalšího prostředku na ochranu rostlin do úředního registru

1 000

 

Zmocnění

Správní úřad sníží poplatek o 90 %, jde-li o přípravek na bázi živých organismů, potravinářských surovin, komoditních látek, rostlinných extraktů, feromonů nebo repelentů nebo vydání povolení přípravku na ochranu rostlin ve veřejném zájmu.

 

Položka 82

 

 

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o

 

 

a) povolení přípravku na ochranu rostlin

500

b) zápisu dalšího prostředku na ochranu rostlin do úředního registru

200

 

Položka 83

 

 

Přijetí žádosti o

 

 

a) rozšíření povolení přípravku na ochranu rostlin pro menšinová použití

300

b) změnu v povolení přípravku na ochranu rostlin nebo v zápisu dalšího prostředku, nejde-li o úkony uvedené pod písmenem a)  nebo převod povolení

100

 

Položka 84

 

 

Přijetí žádosti o zrušení povolení přípravku na ochranu rostlin

100

 

Položka 85

 

 

Přijetí žádosti o

 

 

a) povolení k použití nepovoleného přípravku na ochranu rostlin pro účely výzkumu nebo vývoje

1 000

b) povolení mimořádného uvedení na trh a použití nepovoleného přípravku na ochranu rostlin

1 500

 

Položka 86-91 Ochranná práva k odrůdě rostlin, licence

 

 

Přijetí žádosti o

 

 

a) povolení k souběžnému obchodu

 

 

- pro obchodní použití

1 000

- pro vlastní potřebu

300

b) vydání osvědčení o způsobilosti k provádění zkoušek pro účely povolení

100

c) provedení zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

200

 

Položka 87

 

 

a) Vydání povolení k dovozu rozmnožovacího materiálu

500

b) Udělení licence dodavateli reprodukčního materiálu lesních dřevin

100

c) udělení licence k vyhotovování lesního hospodářského plánu a lesní hospodářské osnovy

100

d) udělení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře

100

 

Položka 88

Přijetí žádosti

a) o udělení ochranných práv k nové odrůdě rostlin

1 000

b) o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu

100

c) o registraci odrůdy

2 000

d) o prodloužení registrace odrůdy

500

e) o zápis dalšího udržovatele odrůdy

1 000

Položka 89

 

 

Přijetí návrhu na udělení nucené licence

3 000

Položka 90

 

 

a) Zápis změny v osobě žadatele o udělení ochranných práv k odrůdě

500

b) Zápis smlouvy o převodu ochranných práv k chráněné odrůdě nebo o převodu podílu ochranných práv k chráněné odrůdě do rejstříku

1 000

c) Zápis nucené licence, změny jména, příjmení, obchodního firmy, trvalého pobytu nebo sídla držitele šlechtitelských práv nebo poskytnutí licence do rejstříku

200

Položka 91

 

 

Přijetí návrhu na zrušení ochranných práv

300

Předmětem poplatku není

Zrušení ochranných práv z podnětu správního úřadu.

 

 

Položka 92 Pěstit. pálení, osvědčení pro činnosti s houbami, ovocem, bramborami, tab. výr.

 

 

a) Vydání povolení k pěstitelskému pálení lihu

1 000

b) Vydání osvědčení pro zápis označení původu a zeměpisných označení do rejstříku

1 000

c) Vydání osvědčení o splnění odborné způsobilosti k uvádění do oběhu volně rostoucích a pěstovaných jedlých hub určených pro potravinářské účely

500

d) Vydání osvědčení pro výrobky, potraviny nebo suroviny určené k jejich výrobě a tabákové výrobky, včetně čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor

1 000

e) Provedení změny ve vydaném osvědčení uvedeném v písmenech b) až d)

500

f) vydání osvědčení nebo dokladu o skutečnostech zjištěných činností inspekce

1 000

g) účast na senzorických zkouškách

1 000

h) vydání dokladu o senzorické zkoušce

1 000

i) vydání rozhodnutí o schválení postupu a způsobu ozařování potravin a surovin ionizujícím zářením

1 000

 

Poznámka

Za řízení předcházející vydání osvědčení podle písmen c), d) a i) této položky se vyměřuje poplatek podle položky 20 tohoto sazebníku.

 

Položka 93-94 Krmiva, ekologické zemědělství a hnojiva

 

 

a)

Vydání rozhodnutí o schválení provozu pro výrobu

20 000

b)

Vydání rozhodnutí o podmíněném schválení provozu pro výrobu nebo uvádění do oběhu

1 000

c)

Vydání rozhodnutí o schválení provozu pro uvádění do oběhu

3 000

d)

Vydání rozhodnutí o registraci provozu pro výrobu

5 000

e)

Vydání rozhodnutí o registraci provozu pro uvádění do oběhu

1 000

f)

Vydání rozhodnutí o registraci provozu dopravce nebo provozu na úrovni prvovýroby

100

g)

Vydání rozhodnutí o provedení změny údajů v žádosti o schválení nebo registraci

500

h)

Vydání rozhodnutí o povolení výroby nebo uvádění do oběhu produktu ke krmení

5 000

i)

Vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění biologického zkoušení

5 000

 

 

 

 

 

 

Poznámky

1. Poplatek podle písmene a) nebo c) této položky se vybere i v případě, že provoz byl již registrován podle písmene d) nebo e).

2. Za osvědčení o odborné způsobilosti vydávané podle zvláštního právního předpisu se vybírá poplatek podle položky 22 písmene b) tohoto sazebníku.

 

Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí o změně podle písmene g) této položky u provozu dopravce nebo provozu na úrovni prvovýroby.

 

 

Položka 94

 

 

Přijetí žádosti

a) o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu

 

 

3 000

b) o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci nebo o změnu rozhodnutí o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu

500

c) o povolení výjimky z pravidel ekologického hospodaření

1 000

Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti uvedené v písmenu c) této položky, jde-li o žádost o povolení výjimky pro používání rozmnožovacího materiálu nezískaného v ekologickém zemědělství nebo o žádost o povolení výjimky v případě katastrofických událostí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů.

 

 

Položka 95–96 Biocidní přípravky

Přijetí žádosti nebo návrhu

 

 

 

 

a) o povolení nebo dočasné povolení k uvedení biocidního přípravku na trh pro jeden typ biocidního přípravku

200 000

b) o povolení nebo dočasné povolení uvedení biocidního přípravku s nízkým rizikem nebo rámcovým složením na trh pro jeden typ biocidního přípravku

75 000

c) o povolení nebo dočasné povolení uvedení biocidního přípravku, biocidního přípravku s nízkým rizikem nebo rámcovým složením na trh pro každý další typ biocidního přípravku

15 000

d) o změnu povolení uvedení biocidního přípravku, biocidního přípravku s nízkým rizikem nebo rámcovým složením na trh, prodloužení platnosti povolení nebo jeho obnovení

55 00

e) o povolení uvedení na trh biocidního přípravku, biocidního přípravku s nízkým rizikem nebo rámcovým složením, který byl již povolen v jiném členském státě Evropských společenství (na základě vzájemného uznávání)

40 000

f) na zařazení účinné látky, účinné látky s nízkým rizikem nebo základní látky biocidních přípravků do seznamu účinných látek, seznamu účinných látek s nízkým rizikem nebo seznamu základních látek pro jeden typ biocidního přípravku

600 000

g) na zařazení účinné látky, účinné látky s nízkým rizikem nebo základní látky biocidních přípravků do seznamu účinných látek, seznamu účinných látek s nízkým rizikem nebo seznamu základních látek pro každý další typ biocidního přípravku

60 000

h) na hodnocení dokumentace předložené za účelem zařazení účinné látky, účinné látky s nízkým rizikem nebo základní látky do seznamu účinných látek, seznamu účinných látek s nízkým rizikem nebo seznamu základních látek pro jeden typ biocidního přípravku

3 900 000

i) na hodnocení dokumentace předložené za účelem zařazení účinné látky, účinné látky s nízkým rizikem nebo základní látky do seznamu účinných látek, seznamu účinných látek s nízkým rizikem nebo seznamu základních látek pro každý další typ biocidního přípravku

390 000

Položka 96

a) Vydání integrovaného povolení k provozu zařízení uvedenému v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci