Předpisy na úseku myslivosti

Myslivost

449/2001 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2001 o myslivosti.                                                       

244/2002 Sb.  VYHLÁŠKA  Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě.

491/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. listopadu 2002 o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd.

7/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2003 o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice.

245/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002 o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu.

 

Mezinárodní úmluvy

396/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí ÚMLUVA o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva dne 2. února 1971 byla přijata v Ramsaru (Írán).

159/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí ÚMLUVA o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví dne 16. listopadu 1972 byla přijata v Paříži.

572/1992 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí  ÚMLUVA O MEZINÁRODNÍM OBCHODU OHROŽENÝMI DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN Podepsáno ve Washingtonu, D. C., dne 3. března 1973.

46/2002 Sb. m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí EVROPSKÁ ÚMLUVA O KONTROLE NABÝVÁNÍ A DRŽENÍ STŘELNÝCH ZBRANÍ JEDNOTLIVÝMI OSOBAMI Podepsána dne 28. června 1978 ve Štrasburku.

127/1994 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí ÚMLUVA o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijata dne 23.června 1979 v Bonnu.

107/2001 Sb. m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí ÚMLUVA o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť přijata dne 19. září 1979 v Bernu.

 

Předpisy o odpadech

185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady.

 

Předpisy o lese

289/1995 Sb. ZÁKON o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

55/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství  ze dne 15. března 1999 o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích.

101/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže.

 

Ochrana přírody

114/1992 Sb. ZÁKON o ochraně přírody a krajiny.

166/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. dubna 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000.

115/2000 Sb. ZÁKON ze dne 5. dubna 2000 o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

360/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 2. října 2000 o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech.

246/1992 Sb. ZÁKON na ochranu zvířat proti týrání.

395/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

100/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2004 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).

294/2006 Sb.   VYHLÁŠKA ze dne 2. června 2006, o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného.

 

 

Ústava a ostatní

89/2012 Sb. OBČANSKÝ ZÁKONÍK

40/2009 Sb.  trestní zákoník

2/1993 Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16.prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění Ústavního zákona 162/1998 Sb.

1/1993 Sb. ÚSTAVNÍ ZÁKON České národní rady ze dne 16. prosince 1992  ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY.

2/1969 Sb. ZÁKON o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

141/1961 Sb. ZÁKON o trestním řízení soudním (trestní řád).

200/1990 Sb. ZÁKON o přestupcích.

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004, SPRÁVNÍ ŘÁD.

565/1990 Sb. ZÁKON o místních poplatcích ve znění zákona č. 184/1991 Sb.

634/2004 Sb.  ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích

 

 

Předpisy související z půdou

139/2002 Sb. ZÁKON ze dne 21. března 2002 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

229/1991 Sb. ZÁKON o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

183/2006 Sb.  ZÁKON  ze dne 14. března 2006  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

13/1997 Sb.  ZÁKON ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích.

 

Veterinární předpisy

166/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

299/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2003 o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.

289/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2007 o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství

356/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. června 2004 o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

 

Zbraně a střelivo

119/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních).

151/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky.

338/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. června 2002 o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami

335/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. května 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů.

369/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie.

156/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. května 2000 o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

493/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2002 o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice.

384/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 6. srpna 2002 o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů.

 

Formuláře mysl 1 - 8

Mysl 1 PLÁN MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ, ČÁST PLÁN CHOVU A LOVU PRO ZVĚŘ SPÁRKATOU.

Mysl 2 PLÁN MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ, ČÁST PLÁN CHOVU A LOVU PRO ZVĚŘ DROBNOU.

Mysl 3 PLÁN MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ, ČÁST PLÁN LOVU OSTATNÍCH DRUHŮ ZVĚŘE.

Mysl 4 PLÁN MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ, ČÁST PLÁN PÉČE O ZVĚŘ.

Mysl 5 PLÁN MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ, ČÁST PLÁN SPOLEČNÝCH LOVŮ ZVĚŘE.

Mysl 6 PLÁN MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ, ČÁST PLÁN POČTU LOVECKÝCH PSŮ.

Mysl 7 VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ ZVĚŘE. 

Mysl 8 MĚSÍČNÍ HLÁŠENÍ O PLNĚNÍ PLÁNU.

evidence plomb Evidence vydaných a vrácených plomb a lístků o původu zvěře