553/2004 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 26. října 2004

o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen "zákon"):

 

Podmínky pro vypracování plánu

 

§ 1

Plán mysliveckého hospodaření v honitbě

 

(1) Plán mysliveckého hospodaření v honitbě (dále jen "plán") je písemně vypracovaný záměr uživatele honitby, jak bude od 1. dubna do 31. března roku následujícího (dále jen "hospodářský rok") v honitbě myslivecky hospodařit. Plán obsahuje cíle uživatele honitby zajišťující ochranu zvěře, cílevědomý chov a lov zvěře, včetně vývojových stádií zvěře.

(2) Plán podle povahy honitby se může skládat z těchto částí:

a)  plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 1),

b)  plán chovu a lovu pro zvěř drobnou (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 2),

c)  plán lovu ostatních druhů zvěře (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 3),

d)  plán péče o zvěř (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 4),

e)  plán společných lovů zvěře (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 5) a

f)   plán počtu loveckých psů (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 6).

(3) Přílohou plánu podle povahy honitby jsou zejména:

a)  výsledky sčítání zvěře (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 7),

b)  měsíční hlášení o plnění plánu (§ 36 odst. 4 zákona) (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 8),

c)  evidence výše škod způsobená zvěří v předchozím období na lesních a zemědělských porostech,

d)  výsledky porovnání kontrolních a srovnávacích ploch,

e)  porovnání vypracovaného plánu se záměry uvedenými v návrhu na uznání honitby a

f)   závěry a doporučení pro hospodaření se zvěří v oblasti chovu vypracované orgánem státní správy myslivosti, který vymezil příslušnou oblast chovu zvěře (§ 36 odst. 2 zákona),

doložené příslušnými doklady.

(4) Uživatel honitby poznamená v plánu, pokud mu držitel honitby ve lhůtě alespoň 15 dnů před termínem pro zpracování příslušné části plánu nesdělí výsledky porovnání kontrolních a srovnávacích ploch, neoznámí škody způsobené zvěří na lesních a zemědělských porostech za uplynulý rok a nesdělí záměr uvedený v návrhu na uznání honitby. Uživatel honitby rovněž v plánu poznamená, pokud mu orgán státní správy myslivosti, který vymezil příslušnou oblast chovu, v případě honitby, která byla zařazena do této oblasti, nesdělí závěry a doporučení.

(5) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)  spárkatou zvěří - jelen evropský, daněk skvrnitý, muflon, srnec obecný, kamzík horský, jelenec běloocasý, sika Dybowského, sika japonský, prase divoké,

b)  drobnou zvěří - zajíc polní, bažant obecný, bažant královský, kachna divoká z voliérového chovu, krocan divoký,

c)  vzácnými a ohroženými druhy zvěře - koroptev polní, jeřábek lesní, tetřev hlušec, tetřívek obecný,

d)  ostatními druhy zvěře - králík divoký, holub hřivnáč, husa běločelá, husa polní, husa velká, kachna divoká, pokud nepochází z voliérového chovu, lyska černá, polák chocholačka, polák velký.

 

§ 2

Druhy zvěře a termíny pro vypracování plánu

 

(1) Plán každoročně vypracovává uživatel honitby v souladu se zvláštními právními předpisy

a)  pro všechny druhy zvěře, pro které byla honitba nebo její část zařazena do jakostních tříd a pro které byly stanoveny minimální a normované stavy zvěře a určeny jakostní třídy honitby nebo jejích částí,

b)  pro následující druhy, které hodlá lovit: králík divoký, bažant královský, holub hřivnáč, husa běločelá, husa polní, husa velká, kachna divoká, kachna divoká z voliérového chovu, lyska černá, polák chocholačka, polák velký,

c)  pro všechny druhy zvěře, které hodlá vypouštět do honitby (§ 5 odst. 2 zákona),

d)  pro vzácné a ohrožené druhy zvěře.

(2) Plán společných lovů zvěře je vypracováván pouze pro zajíce polního, bažanta obecného, bažanta královského, husu velkou, husu polní, husu běločelou, kachnu divokou a krocana divokého.

(3) Plán je vypracováván pro období hospodářského roku kromě selete a lončáka prasete divokého a krocana divokého, pro které se plán vypracovává od 25. dubna do 24. dubna roku následujícího.

(4) Jednotlivé části plánu se vypracují

a)  do 25. dubna u plánu chovu a lovu pro zvěř spárkatou, plánu péče o zvěř a plánu počtu loveckých psů,

b)  do 25. července u plánu lovu ostatních druhů zvěře a u plánu chovu a lovu pro zvěř drobnou a plánu společných lovů zvěře.

 

§ 3

 

(1) Při posuzování celkového stavu ekosystému se vychází z porovnání skutečného a cílového stavu ekosystému. Plán lovu zvěře se v návaznosti na toto posouzení upraví tak, aby se skutečné početní stavy zvěře po provedeném odlovu pohybovaly mezi minimálními a normovanými stavy (§ 3 odst. 2 zákona) blíže té hranici, která má odpovídat cílovému stavu ekosystému. Při splnění § 1 odst. 3 se k výsledkům tohoto porovnání nepřihlédne, pokud nejsou takové údaje uživateli honitby prokazatelně známy.

(2) Podle výsledku porovnání  kontrolních a srovnávacích ploch se upraví plán lovu zvěře tak, aby se skutečné početní stavy zvěře po provedeném odlovu pohybovaly mezi minimálními a normovanými stavy v takové výši, která bude odpovídat zajištěnému lesnímu porostu. Při splnění § 1 odst. 3 písm. d) se k výsledkům tohoto porovnání nepřihlédne, pokud nejsou takové údaje uživateli honitby prokazatelně známy.

(3) Na základě údajů o výši škod způsobených zvěří v uplynulém období na lesních a zemědělských porostech se upraví plán lovu zvěře tak, aby se skutečné početní stavy zvěře po provedeném odlovu pohybovaly mezi minimálními a normovanými stavy v takové výši, která nebude příčinou nepřiměřeného poškozování lesních a zemědělských porostů. Při splnění § 1 odst. 3 písm. c) se k výši škod v uplynulém období na lesních a zemědělských porostech nepřihlédne, pokud není uživateli honitby prokazatelně známo, že v průběhu uplynulého období k takovým škodám došlo.

(4) V případě honitby, která je zařazena do oblasti chovu zvěře, se k závěrům a doporučením orgánu státní správy myslivosti, který příslušnou oblast chovu vymezil, přihlédne, pokud jsou uživateli honitby prokazatelně známy.

 

§ 4

 

(1) Pokud není dále stanoveno jinak, v plánu se uvádějí počty zvěře, mysliveckých zařízení a loveckých psů v kusech, výměry honitby v celých hektarech.

(2) Pro účely vypracování plánů se samci dále uvedených druhů zvěře rozdělují vždy do tří věkových tříd takto:

a)  jelen evropský (příslušníci rodu Cervus):

jelen ve stáří od 1 roku do 4 let - I. věková třída,

jelen ve stáří od 5 do 8 let - II. věková třída a

jelen ve stáří od 9 let a více - III. věková třída,

 

b)  daněk skvrnitý:

daněk ve stáří od 1 roku do 3 let - I. věková třída,

daněk ve stáří od 4 do 6 let - II. věková třída a

daněk ve stáří od 7 let a více - III. věková třída,

 

c)  muflon:

muflon ve stáří od 1 roku do 3 let - I. věková třída,

muflon ve stáří od 4 do 6 let - II. věková třída a

muflon ve stáří od 7 let a více - III. věková třída,

 

d)  srnec obecný:

       srnec ve stáří od 10 měsíců do 2 let - I. věková třída,

srnec ve stáří od 3 do 4 let - II. věková třída a

srnec ve stáří od 5 let a více - III. věková třída,

 

e)  kamzík horský:

kamzík ve stáří od 1 roku do 3 let - I. věková třída,

kamzík ve stáří od 4 do 7 let - II. věková třída a

kamzík ve stáří od 8 let a více - III. věková třída,

 

f)   jelenec běloocasý:

jelenec ve stáří od 1 roku do 3 let - I. věková třída,

jelenec ve stáří od 4 do 6 let - II. věková třída a

jelenec ve stáří od 7 let a více - III. věková třída,

 

g)  sika Dybowského:

jelen ve stáří od 1 roku do 4 let - I. věková třída,

jelen ve stáří od 5 do 8 let - II. věková třída a

jelen ve stáří od 9 let a více - III. věková třída,

 

h)  sika japonský:

jelen ve stáří od 1 roku do 4 let - I. věková třída,

jelen ve stáří od 5 do 8 let - II. věková třída a

jelen ve stáří od 9 let a více - III. věková třída,

 

i)   prase divoké:

kňour ve stáří od 1 do 2 let (lončák) - I. věková třída,

kňour ve stáří od 3 do 4 let - II. věková třída a

kňour ve stáří od 5 let a více - III. věková třída.

(3) V rámci schváleného plánu mysliveckého hospodaření se plánuje pro úpravu početních stavů zvěře lov takových jedinců samčího a samičího pohlaví daného druhu zvěře, jejichž odstranění z populace povede k udržování přírodní kvality genofondu zvěře a k cílenému zvyšování chovné kvality zvěře (§ 3 odst. 1 zákona).

 

§ 5

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

 

Ministr:

Ing. Palas v. r.

 

____________________________________________________________

 

 

 

Příloha č. 1 Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.                             Příloha 1/str. 1

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

Mysl/1

 

 

Evid. číslo honitby

 

 

Počet příloh

 

 

PLÁN

MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ

ČÁST PLÁN CHOVU A LOVU PRO ZVĚŘ SPÁRKATOU

NA ROK 20.....

(§ 36 odst. 2 a 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)

 Honitba (název)

………………………………………………………………………………………………

Držitel honitby (jméno, popř. jména, obchodní firma nebo název / adresa trvalého pobytu, popř. u cizinců adresa pobytu / sídlo)

………………………………………………………………………………………………

Uživatel honitby (jméno, popř. jména, obchodní firma nebo název / adresa trvalého pobytu, popř. u cizinců adresa pobytu / sídlo)

………………………………………………………………………………………………

 

Vypracováno dne:

 

 

Podpis, popř. razítko uživatele honitby:

Držiteli honitby zasláno dne:

 

Vyplňuje držitel honitby:

 

Vyjádření držitele honitby

 

Souhlas *

Nesouhlas*

Komentář:

 

V ........................... dne:

Podpis, popř. razítko držitele honitby:

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

zasláno dne:

 

* nehodící se škrtněte

 

 

Příloha č. 1/str. 2

 

zvěř jelení

zvěř daňčí

zvěř mufloní

jeleni

laně

kolouši

zvěř

jelení celkem

daňci

daněly

daňča-ta

zvěř

daňčí celkem

mufloni

muflon-ky

muflon-čata

zvěř

celkem

věková třída

celkem

věková třída

celkem

věková třída

celkem

I.

II.

III.

I.

II.

III.

I.

lI.

III.

od 1 roku do 4 let.

od 5 do 8 let

od 9 let a více

od 1 roku do 3 let.

od 4 do 6 let

od 7 let a více

od 1 roku do 3 let

od 4 do 6 let

od 7 let a více

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

A

Jakostní třída honitby (JTH) koeficient oček. produkce (KOP) poměr pohlaví, procentický poměr zastoupení samců, samic a mláďat v populaci

01

JTH:

KOP

JTH:

KOP

JTH:

KOP

Poměr pohlaví:

%

Poměr pohlaví:

%

Poměr pohlaví:

%

B

Minimální stav zvěře

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Normovaný stav zvěře

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Cílový stav zvěře

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Předpokládaný stav zvěře k 31.3.

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Sčítaný stav zvěře k 31. 3. běžného roku

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

Upravený stav zvěře (§ 36 odst. 2 zákona)

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

Očekávaný přírůstek početních stavů zvěře

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Letní stav zvěře před lovem

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

Návrh plánu lovu

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

Odsouhlasený plán lovu

011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

Z odsouhlaseného plánu lovu (ř. 011) plán odchytu zvěře mimo dobu lovu (§ 40 zákona)

012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Plán vypouštění zvěra do honitby

013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Předpokládaný stav zvěře k 31.3. příštího roku

014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1/str. 3

 

zvěř srnčí

zvěř

zvěř: prase divoké

srnci

srny

srnča-ta

zvěř

srnčí celkem

samci

samice

mlá-ďata

zvěř

kňouři

bachy-ně

selata

zvěř

prase divoké

celkem

věková třída

celkem

věková třída

celkem

věková třída

celkem

I.

lI.

III.

 

I.

II.

III.

I.

II.

III.

 

od 10 měsíců do 2 let

od 3 do 4 let

od 5 let

a více

 

 

 

 

od 1 do 2 let

od 3 do 4 let

od 5 let a více

 

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

A

Jakostní třída honitby (JTH) koeficient oček. produkce (KOP) poměr pohlaví, procentický poměr zastoupení samců, samic a mláďat v populaci

01

JTH

 KO

JTH

KO

JTH

 

:

 P

:

P

:

 

Poměr pohlaví:

 %

Poměr pohlaví:

%

Poměr pohlaví:

B

Minimální stav zvěře

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Normovaný stav zvěře

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Cílový stav zvěře

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Předpokládaný stav zvěře k 31.3.

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Sčítaný stav zvěře k 31. 3. běžného roku

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

Upravený stav zvěře (§ 36 odst. 2 zákona)

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

Očekávaný přírůstek početních stavů zvěře

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Letní stav zvěře před lovem

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

Návrh plánu lovu

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

Odsouhlasený plán lovu

011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

Z odsouhlaseného plánu lovu (r. 011) plán odchytu zvěře mimo dobu lovu (§ 40 zákona)

012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Plán vypouštění zvěře do honitby

013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Předpokládaný stav zvěře k 31. 3. příštího roku

014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 /strana 4

 

Komentář:

 

Odůvodnění upraveného stavu zvěře (písm. G - řádek 07):

 

 

Příloha č. 1/ str. 5

Vysvětlivky k plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

část plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou

A. Jakostní třída honitby - "JTH". Uvedou se údaje z rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o uznání honitby, jehož součástí je i zařazení honitby do jakostní třídy. Do téhož řádku se uvede poměr pohlaví mezi samci a samicemi, procentický poměr mezi dospělými samci, dospělými samicemi a mláďaty a koeficient očekávané produkce.

B. Minimální stav zvěře. Uvedou se údaje z rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o uznání honitby, jehož součástí je i stanovení minimálních stavů zvěře. Minimální stav zvěře se rozepíše podle procentického poměru mezi dospělými samci, dospělými samicemi a mláďaty a procentem zastoupení věkových tříd u dospělých samců (§ 4 vyhlášky č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd).

C. Normovaný stav. Uvedou se údaje z rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o uznání honitby, jehož součástí je i stanovení normovaných stavů zvěře. Normovaný stav se rozepíše podle procentického poměru mezi dospělými samci, dospělými samicemi a mláďaty a procentem zastoupení věkových tříd u dospělých samců (§ 4 vyhlášky č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd).

D. Cílový stav zvěře. Rozumí se jím takový početní stav zvěře, se kterým se rozhodl držitel, resp. uživatel honitby v honitbě hospodařit tak, aby naplnil povinnost stanovenou v § 3 odst. 2 zákona, tj. zajištění chovu zvěře v honitbě mezi minimálním a normovaným stavem.

E. Předpokládaný kmenový stav zvěře k 31.3. Je to předpokládaný početní stav zvěře, který měl v honitbě zůstat po odlovu provedeném v minulém roce. Údaje se opíší z plánu minulého roku (písm. N řádek 014).

F. Sčítaný stav zvěře. Použijí se výsledky ze sčítání zvěře (§ 36 odst. 1 zákona) podle jednotlivých druhů zvěře - viz vzor tiskopisu v příloze č. 7 vyhlášky č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

G. Upravený stav zvěře. Sčítaný stav zvěře k 31.3. běžného roku (písm. F ř. 06) se upraví podle posouzení celkového stavu ekosystému, výsledků porovnání kontrolních a srovnávacích ploch a výše škod způsobovaných v uplynulém období zvěří na lesních a zemědělských porostech. Provedená úprava se podrobně zdůvodní v komentáři. Při stanovení výše upraveného stavu zvěře je možné vycházet i ze zpětných propočtů vývoje početních stavů zvěře a prováděných lovů zvěře v honitbě v předchozích letech.

H. Očekávaný přírůstek. Vypočte se vynásobením počtu samic v upraveném stavu zvěře (písm. G ř. 07) koeficientem očekávané produkce.

 

 

 

Příloha č. 1/str. 6

 

I. Letní stav před lovem se vypočte:

Pro výpočet se použijí číselné údaje z řádku G (07) s tím, že z I. věkové třídy samců v řádku G (07) se převede 1/4 až 1/3 jelenů nebo jelenů sika nebo kamzíků, 2/5 srnců nebo daňků nebo muflonů do II. věkové třídy. Z II. věkové třídy se převede 1/4 jelenů nebo jelenů sika nebo kamzíků, 2/5 srnců a 1/4 až 1/3 daňků nebo muflonů do III. věkové třídy. Počet kusů, které se převádí do vyšší věkové třídy, se v nižší věkové třídě současně odečte. K takto upravenému stavu se v I. věkové třídě samců připočte jedna polovina mláďat z řádku G (07) a druhá polovina mláďat se pak připočte k početnímu stavu samic. U mláďat se v písm. I ř. 09 opíše počet mláďat z písm. H ř. 08 (očekávaný přírůstek). Při převodu samců mezi jednotlivými věkovými třídami u populace prasat divokých a populace zvěře, jejichž četnost nedosahuje 50 kusů, postupuje uživatel honitby individuálně.

J. Návrh plánu lovu. Vypočte se odečtením cílového stavu zvěře (písm. D ř. 04) od letního stavu zvěře před lovem (písm. I ř. 09).

V případě, že nelze při sčítání zvěře objektivně zjistit zastoupení jednotlivých věkových tříd samců, vypočte se jejich zastoupení v plánu lovu zpětně z celkového navrženého plánu lovu samců při respektování ideálního lovu, tj. 50 % I. věková třída, 20 % II. věková třída a 30 % III. věková třída.

K. Odsouhlasený plán lovu. Uvede se plán lovu zvěře odsouhlasený držitelem honitby nebo s ním dohodnutý.

L. Plán odchytu zvěře mimo dobu lovu. Uvede se požadovaná výše odchytu zvěře, kterou bude uživatel provádět z plánu lovu zvěře v době mimo stanovenou dobu lovu (§ 40 zákona).

M. Plán vypouštění zvěře do honitby. Uvede se počet zvěře, který by měla být vypuštěna do honitby.

N. Předpokládaný stav zvěře k 31. 3. příštího roku. Vypočte se odečtením odsouhlaseného plánu lovu (písm. K ř. 011) od letního stavu zvěře před lovem (písm. I ř. 09) a přičtením počtu zvěře, která má být do honitby vypuštěna (písm. M ř. 013).

 

U prasat divokých jsou lončáci podle pohlaví uváděni v případě samců ve skupině kňourů označené I. věková třída a u samic ve skupině označené bachyně.

 

Příloha č. 2 Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou

 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Příloha č. 2/ str. 1

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

Mysl/2

 

 

Evid. číslo honitby

 

 

PLÁN

MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ

ČÁST PLÁN CHOVU A LOVU PRO ZVĚŘ DROBNOU

NA ROK 20.....

(§ 36 odst. 2 a 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)

Honitba (název)

…………………………………………………………………………………..

Držitel honitby (jméno, popř. jména, obchodní firma nebo název / adresa trvalého pobytu, popř. u cizinců adresa pobytu / sídlo)

…………………………………………………………………………………..

Uživatel honitby (jméno, popř. jména, obchodní firma nebo název / adresa trvalého pobytu, popř. u cizinců adresa pobytu / sídlo)

…………………………………………………………………………………..

 

Vypracováno dne:

 

 

Podpis, popř. razítko uživatele honitby:

Držiteli honitby zasláno dne:

 

Vyplňuje držitel honitby:

 

Vyjádření držitele honitby

 

Souhlas*

Nesouhlas*

Komentář:

 

V ........................... dne:

Podpis, popř. razítko držitele honitby:

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

zasláno dne:

 

* nehodící se škrtněte

 

 

 

Příloha č. 2/str. 2

druh zvěře

zajíc polní

bažant obecný, bažant královský*

kachna divoká z voliérového chovu

krocan divoký

kohout

slepice

celkem

krocan

krůta

celkem

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Jakostní třída honitby (JTH) koeficient oček. produkce (KOP) poměr pohlaví

01

 

 

X

X

B

Minimální stav zvěře

02

 

 

 

 

X

X

X

X

C

Normovaný stav zvěře

03

 

 

 

 

X

X

X

X

D

Cílový stav zvěře

04

 

 

 

 

X

X

X

X

E

Předpokládaný stav zvěře k 31. 3.

05

 

 

 

 

X

 

 

 

F

Sčítaný stav zvěře k 31. 3. běžného roku

06

 

 

 

 

X

 

 

 

G

Upravený stav zvěře (§ 36 odst. 2 zákona)

07

 

 

 

 

X

 

 

 

H

Očekávaný přírůstek početních stavů zvěře

08

 

 

 

X

 

 

I

Odchovaná a vypuštěná zvěř

09

 

 

 

 

 

 

 

 

J

Sčítaný letní stav zvěře před lovem

010

 

 

 

 

 

 

 

 

K

Návrh plánu lovu

011

 

 

 

 

 

 

 

 

L

Odsouhlasený plán lovu

012

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Z odsouhlaseného plánu lovu (ř. 012) plán odchytu zvěře mimo dobu lovu (§ 40 zákona)

013

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Plán vypouštění zvěře do honitby

014

 

 

 

 

 

 

 

 

O

Předpokládaný stav zvěře k 31. 3. příštího roku

015

 

 

 

 

 

 

 

 

* nehodící se škrtněte

Vysvětlivky k Plánu mysliveckého hospodaření v honitbě část plán chovu a lovu (hospodaření) pro zvěř drobnou

A. Jakostní třída honitby - "JTH". Uvedou se údaje z rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o uznání honitby, jehož součástí je i zařazení honitby do jakostní třídy. Do téhož řádku se uvede poměr pohlaví mezi samci a samicemi.

B. Minimální stav zvěře. Uvedou se údaje z rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o uznání honitby, jehož součástí je i stanovení minimálních stavů zvěře. Minimální stav zvěře se rozepíše podle poměru pohlaví

C. Normovaný stav. Uvedou se údaje z rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o uznání honitby, jehož součástí je i stanovení normovaných stavů zvěře. Normovaný stav se rozepíše podle poměru pohlaví.

 

Příloha č. 2/ str. 3

D. Cílový stav zvěře. Rozumí se jím takový početní stav zvěře, se kterým se rozhodl uživatel honitby v honitbě hospodařit tak, aby naplnil povinnost stanovenou v § 3 odst. 2 zákona, tj. zajištění chovu zvěře v honitbě mezi minimálním a normovaným stavem.

E. Předpokládaný kmenový stav zvěře k 31. 3. Je to předpokládaný početní stav zvěře, který měl v honitbě zůstat po odlovu provedeném v minulém roce. Uvedou se údaje z plánu minulého roku (písm. O řádek 015).

F. Sčítaný stav zvěře. Použijí se výsledky ze sčítání zvěře (§ 36 odst. 1 zákona) podle jednotlivých druhů zvěře - viz vzor tiskopisu v příloze č. 7 vyhlášky č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě.

G. Upravený stav zvěře. Sčítaný stav zvěře k 31. 3. běžného roku (písm. F ř. 06) se upraví podle posouzení celkového stavu ekosystému, výsledků porovnání kontrolních a srovnávacích ploch a výše škod způsobovaných v uplynulém období zvěří na lesních a zemědělských porostech. Provedená úprava se podrobně zdůvodní v komentáři. Při stanovení výše upraveného stavu zvěře je možné vycházet i ze zpětných propočtů vývoje početních stavů zvěře a prováděných lovů zvěře v honitbě v předchozích letech.

H. Očekávaný přírůstek. Vypočte se vynásobením celkového počtu zvěře z upraveného stavu zvěře (písm. G ř. 07) koeficientem očekávané produkce. I. Odchovaná a vypuštěná zvěř. Uvede se počet odchované a vypuštěné zvěře do honitby před provedením lovu. J. Sčítaný letní stav před lovem se uvede podle sčítání drobné zvěře provedeného v průběhu července. Jde o vykázání skutečných stavů drobné zvěře před lovem, proto nemusí souhlasit se součtem zvěře uvedené v řádku písm. G ř. 07 a řádku písm. H. ř. 08. K. Návrh plánu lovu (odstřel, odchyt). Návrh plánu lovu se stanoví tak, aby po provedeném lovu byl v honitbě zachován cílový stav zvěře (písm. D ř. 04).

L. Odsouhlasený plán lovu. Uvede se plán lovu zvěře odsouhlasený držitelem honitby nebo s ním dohodnutý. M. Plán odchytu zvěře mimo dobu lovu. Uvede se požadovaná výše odchytu zvěře, kterou bude uživatel provádět z plánu lovu zvěře v době mimo stanovenou dobu lovu (§ 40 zákona). N. Plán vypouštění zvěře do honitby. Uvede se počet dospělé zvěře, která bude vypuštěna do honitby jen pro účely podpory kmenových stavů zvěře O. Předpokládaný stav zvěře k 31. 3. příštího roku. Vypočte se odečtením odsouhlaseného plánu lovu (písm. L ř. 012) od sčítaného letního stavu zvěře před lovem (písm. J ř. 010) a přičtením počtu zvěře, která bude do honitby vypuštěna (písm. N ř. 014).

 

 

 

 

Příloha č. 3 Plán lovu ostatních druhů zvěře

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Příloha č. 3/str. 1

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

Mysl/3

 

Evid. číslo honitby

 

 

Počet příloh

 

 

PLÁN

MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ

ČÁST PLÁN LOVU OSTATNÍCH DRUHŮ ZVĚŘE

NA ROK 20.....

(§ 36 odst. 2 a 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)

 

Honitba (název)

…………………………………………………………………………………………………..

Držitel honitby (jméno, popř. jména, obchodní firma nebo název / adresa trvalého pobytu, popř. u cizinců adresa pobytu / sídlo )

…………………………………………………………………………………………………..

Uživatel honitby (jméno, popř. jména, obchodní firma nebo název / adresa trvalého pobytu, popř. u cizinců adresa pobytu / sídlo )

…………………………………………………………………………………………………..

 

Vypracováno dne:

 

 

Podpis, popř. razítko uživatele honitby:

Držiteli honitby zasláno dne:

 

Vyplňuje držitel honitby:

 

Vyjádření držitele honitby

 

Souhlas*

Nesouhlas*

Komentář:

 

V ........................... dne:

Podpis, popř. razítko držitele honitby:

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

zasláno dne:

 

* nehodící se škrtněte

 

 

Příloha č. 3/str. 2

Druh zvěře

Lov v minulém roce

Vykázaný stav v minulém roce

Vykázaný stav v běžném roce

Návrh plánu lovu

Odsouhlasený plán lovu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář:

Vysvětlivky k Plánu mysliveckého hospodaření v honitbě část Plán lovu ostatních druhů zvěře:

- Lov v minulém roce. Uvede se počet zvěře ulovený v minulém roce a vykázaný v resortním statistickém výkazu Mysl 1-01 (§ 38 odst. 1 zákona).

- Vykázaný stav v minulém roce. Uvede se počet zvěře vykázaný k 31. 3. minulého roku, který byl uveden v resortním statistickém výkazu Mysl 1-01(§ 38 odst. 1 zákona).

- Vykázaný stav v běžném roce. Uvede se počet zvěře vykázaný k 31. 3. běžného roku, který byl uveden v resortním statistickém výkazu Mysl 1-01 (§ 38 odst. 1 zákona).

- Návrh plánu lovu. Uvede se počet jednotlivých druhů zvěře, který navrhuje uživatel honitby k odlovu.

Návrh lovu musí být úměrný výši vykázaných početních stavů zvěře, odpovídat jejich výši mezi uvedenými roky a musí být navržen tak, aby v přírodě zůstaly zachovány všechny duhy zvěře, zejména geograficky původní (§ 3 odst. 1 zákona).

- Odsouhlasený plán lovu. Uvede se plán lovu odsouhlasený držitelem honitby nebo s ním dohodnutý.

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 Plán péče o zvěř

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Příloha č. 4/str. 1

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

Mysl/4

 

 

Evid. číslo honitby

 

 

 

Počet příloh

 

 

PLÁN

MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ

ČÁST PLÁN PÉČE O ZVĚŘ

NA ROK 20.....

(§ 36 odst. 2 a 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)

 

Honitba (název)

…………………………………………………………………………………………………..

Držitel honitby (jméno, popř. jména, obchodní firma nebo název / adresa trvalého pobytu, popř. u cizinců adresa pobytu / sídlo)

…………………………………………………………………………………………………..

Uživatel honitby (jméno, popř. jména, obchodní firma nebo název / adresa trvalého pobytu, popř. u cizinců adresa pobytu / sídlo)

…………………………………………………………………………………………………..

 

Vypracováno dne:

 

 

Podpis, popř. razítko uživatele honitby:

Držiteli honitby zasláno dne:

 

Vyplňuje držitel honitby:

 

Vyjádření držitele honitby

 

Souhlas*

Nesouhlas*

Komentář:

 

V ........................... dne:

Podpis, popř. razítko držitele honitby:

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zasláno dne:

 

* nehodící se škrtněte

 

 Příloha č.4/str. 2

Druh zařízení k přikrmování zvěře (např. krmelec, zásyp, slanisko, napajedlo...)

Počet

Místo, kde zařízení je umístěno (např. parcelní číslo, lokalita)

Druh předkládaného krmiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4/str. 3

Ostatní způsoby přikrmování zvěře (např. políčka, okusové plochy atd.)

Počet

Výměra

Místo, kde objekt je umístěn (např. parcelní číslo, lokalita)

Osetá plodina/dřevina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 Plán společných lovů zvěře

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Příloha č. 5/str. 1

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

Mysl/5

 

 

Evid. číslo honitby

 

 

 

Počet příloh

 

 

PLÁN

MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ

ČÁST PLÁN SPOLEČNÝCH LOVŮ ZVĚŘE

NA ROK 20.....

(§ 36 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)

Honitba (název)

…………………………………………………………………………………………………..

Držitel honitby (jméno, popř. jména, obchodní firma nebo název / adresa trvalého pobytu, popř. u cizinců adresa pobytu / sídlo)

…………………………………………………………………………………………………..

Uživatel honitby (jméno, popř. jména, obchodní firma nebo název / adresa trvalého pobytu, popř. u cizinců adresa pobytu / sídlo)

…………………………………………………………………………………………………..

 

Vypracováno dne:

 

 

Podpis, popř. razítko uživatele honitby:

Držiteli honitby zasláno dne:

 

Vyplňuje držitel honitby:

 

Vyjádření držitele honitby

 

Souhlas*

Nesouhlas*

Komentář:

 

V ........................... dne:

Podpis, popř. razítko držitele honitby:

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

 

zasláno dne:

 

* nehodící se škrtněte

 

 

Příloha č. 5/str. 2

datum

Část honitby (název)

Místo srazu (název)

Místo ukončení výřadu (název)

hodina a) zahájení

b) ukončení

Počet střelců

Počet honců

Počet lov. upotř. psů

druh zvěře

druh zvěře

druh zvěře

druh zvěře

druh zvěře

druh zvěře

celkem (ks)

z toho samic (ks)

celkem (ks)

z toho samic (ks)

celkem(ks)

z toho samic (ks)

celkem (ks)

z toho samic (ks)

celkem (ks)

z toho samic (ks)

celkem (ks)

z toho samic (ks)

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Poznámka:.

Vyčleňování samic z celkového počtu lovené zvěře se uvádí pouze u bažanta obecného, bažanta královského a krocana divokého.

 

Příloha č. 6 Plán počtu loveckých psů

 

 

 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Příloha č. 6/str. 1

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

Mysl/6

 

Evid. číslo honitby

 

 

Počet příloh

 

 

PLÁN

MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ

ČÁST PLÁN POČTU LOVECKÝCH PSŮ

NA ROK 20.....

(§ 34 odst. 2 a § 36 odst. 2 a 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)

Honitba (název)

…………………………………………………………………………………………………..

Držitel honitby (jméno, popř. jména, obchodní firma nebo název / adresa trvalého pobytu, popř. u cizinců adresa pobytu / sídlo)

…………………………………………………………………………………………………..

Uživatel honitby (jméno, popř. jména, obchodní firma nebo název / adresa trvalého pobytu, popř. u cizinců adresa pobytu / sídlo)

…………………………………………………………………………………………………..

 

Vypracováno dne:

 

 

Podpis, popř. razítko uživatele honitby:

Držiteli honitby zasláno dne:

 

Vyplňuje držitel honitby:

 

Vyjádření držitele honitby

 

Souhlas*

Nesouhlas*

Komentář:

 

V ........................... dne:

Podpis, popř. razítko držitele honitby:

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zasláno dne:

 

* nehodící se škrtněte

 

 

 

Příloha č. 6/str. 2

list č. ...........................

listů celkem........................

Plán počtu loveckých psů pro honitbu

 

Honitba

ha

Plánovaný počet loveckých psů se zkouškami z výkonu pro

Celkem

vyhledání, dohledání a přinesení zastřelené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné nebo usmrcené drobné a ostatní zvěře

vyhledání a dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře

norování

se stanovenými jakostními třídami a minimálními a normovanými stavy drobné zvěře

 

 

 

 

 

se stanovenými jakostními třídami a minimálními a normovanými stavy spárkaté zvěře

 

 

 

 

 

se stanovenými jakostními třídami a minimálními a normovanými stavy drobné i spárkaté zvěře

 

 

 

 

 

bez stanovených jakostních tříd, minimálních a normovaných stavů drobné a spárkaté zvěře

 

 

 

 

 

obora

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 / str. 3

Poř. č.

Příjmení a jméno držitele psa

Vlastník psa

Pes

Datum, druh a výsledek zkoušky z výkonu

Zapsán do plemenné knihy ČLP

Změny

Jméno

Plemeno

Rok nar.

Č. tetování / čip

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7 Výsledky sčítání zvěře

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Příloha č. 7/str. 1

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

Mysl/7

 

Evid. číslo honitby

 

 

Počet příloh

 

  

VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ ZVĚŘE

(§ 36 odst. 1 a 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)

 

Honitba (název)

…………………………………………………………………………………………………..

Držitel honitby (jméno, popř. jména, obchodní firma nebo název / adresa trvalého pobytu, popř. u cizinců adresa pobytu / sídlo)

…………………………………………………………………………………………………..

Uživatel honitby (jméno, popř. jména, obchodní firma nebo název / adresa trvalého pobytu, popř. u cizinců adresa pobytu / sídlo)

…………………………………………………………………………………………………..

 

Komentář:

Vyplňuje držitel honitby:

 

Vyjádření držitele honitby

 

Souhlas*

Nesouhlas*

Komentář:

 

V ........................... dne......................

 

Vyplňují držitelé sousedních honiteb**:

Podpis, popř. razítko držitele honitby

Vyjádření držitelů honiteb

 

Souhlas*

Nesouhlas*

Komentář:

 

V ........................... dne......................

 

 

Podpis, popř. razítko držitele honitby

* nehodící se škrtněte

** v případě, že bude více než 1 držitel sousední honitby, použije se pro vyjádření samostatný papír

 

Příloha č. 7 / str. 2

Pořadové číslo

Datum sčítání

 

Honitba*, část honitby*, jméno osoby, která sčítá zvěr

zvěř jelení

zvěř daňčí

zvěř mufloní

jelení

laně

kolouši

zvěř jelení

celkem

daňci

daněly

daňča-ta

zvěř daňčí

celkem

mufloni

muflon-ky

muflon-čata

zvěř mufloní

celkem

věková třída

celkem

věková třída

celkem

věková třída

celkem

Název / jméno

ha*

I.

II.

III.

I.

II.

III.

I.

II.

III.

od 1 roku do 4 let

od 5 do 6 let

od 9 let a více

od 1 roku do 3 let

od 4 do 6 let

od 7 let a více

od 1 roku do 3 let

od 4 do 6 let

od 7 let a více

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25