Nainstalujte si prosím Flash Player.

Seminář - Koroptev polní

Ochrana přírody | 03.02 2010 Email    Delicio.us - save this page

Seminář – Záchranný program koroptve polní

V pátek 15.září 2006 se konal v kulturním domě v Nové Vsi u Heřmanova seminář věnovaný možnostem jak pomoci koroptvi polní. Bylo to již čtvrté setkání, více jak 60 účastníků, především myslivců z honiteb tentokrát jen z kraje Vysočina. A proč jen z tohoto kraje? Protože šlo o akci, zaměřenou k získání informací o záchranném programu koroptve polní. Koroptev polní je podle zákonných předpisů na úseku ochrany přírody zařazena do tzv. ohrožených druhů živočichů a příslušné orgány státní správy na úrovni kraje, mohou tedy zřizovat na podporu těchto živočichů záchranné programy. Proto byli pořadateli Krajský úřad, odbor životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Celou akci včetně exkurze výborně zajistilo myslivecké sdružení Borovina Vidonín. Náklady semináře hradil krajský úřad, účast na semináři byla bezplatná.

Seminář byl zahájen v 9. hodin a trval s přestávkou vyhrazenou na občerstvení téměř do 15. hodin. Seminář zahájila p. Vacková z odboru ŽP krajského úřadu. Informaci o činnosti mysliveckého sdružení přednesl p. Holý. Obec Novou Ves představil její starosta p. Loup. O péči o koroptev a úpravách biotopů s praktickými poznatky účastníky seznámili p. Muhlhansl a p. Odehnal. O možnostech financování drobných úprav v krajině hovořil p. Kříž. Během řady let, kdy tu podporují koroptev, byly využity různé možnosti financování. Od podpory vybraných činností mysliveckého hospodaření z podpory na hospodaření v lesích, Programu péče o krajinu MŽP, Fondu Vysočiny kraje Vysočina, Agroenvironmentálních programů na podporu šetrného zemědělství až po Strom života Nadace Partnerství. Záchranný program pro koroptev polní vysvětlila p. Růžičková. S novými finančními nástroji k zajištění agro-envi opatření v krajině seznámila p. Černá z MŽP. Po několika drobných doplnění hlavních referátů proběhla delší diskuse. Na závěr této části semináře byl promítnut film „Potřebujeme skřivana?“, jenž naléhavě upozornil na současnou problematiku necitlivého zemědělství v krajině ve vztahu k jejím opeřeným obyvatelům.

Následující exkurze se zúčastnili téměř všichni účastníci. Mohli přímo v terénu shlédnout vše o čem se hovořilo a dozvědět se, co je zajímá. Setkali se i s hejnkem koroptví. Mimo biopásů, meziplodin, remízků a stromořadí mohli účastníci semináře vidět i další pozitivní změny v okolní krajině. V Nové Vsi byl u rybníka vybudován mokřad s tůněmi pro obojživelníky. Byly tu zřízeny nové rybníky a vyčištěny staré. Zalesněním se rozdělují velké zemědělské pozemky na menší. Okolní obce zpracovávají nebo mají před dokončením územní plány. Myslivci se tak svou činností spolu s vlastníky pozemků, zemědělci, obyvateli vesnic a obecními úřady podílejí na zlepšení krajiny venkova.

O seminář mimo Českého rozhlasu nikdo z regionálních novin neprojevil zájem. Pěkný dvacetiminutový pořad o biologii koroptve a příčinách jejich úbytku byl vysílán 21. září v 18.00 hodin na internetovém vysílání Leonardo českého rozhlasu v pořadu Natura.