Nainstalujte si prosím Flash Player.

Literatura a myslivost

Doporučujeme publikace "Nepůvodní druhy zvěřě u nás" vydal ČSOP s podporou MŽP ČR, nebo "Jezevec lesní", nakl. Venator Praha, vydáno v roce 2000 ve spolupráci MZe ČR, v roce 2007 byla publikována kniha "Vodní ptactvo okolo světa" která přináší jeden z nejhlubších pohledů na témata spojená s vodním ptactvem a jejich globálními migračními cestami.
11.02 2010 | Literatura a myslivost ..více »

Jezevec lesní

Jezevci lesnímu byla dosud v naší odborné literatuře věnována nedostatečná pozornost. Dosti často se setkáváme s rozporuplnými názory na tohoto živočicha, který svým skrytým způsobem života v přírodě uniká naší pozornosti. Proto v následujícím textu uvádíme pro zájemce stručný přehled základních informací.
03.02 2010 | Výzkum ..více »

Zelená policie ve Španělsku

Španělsko má kromě klasické policie zcela unikátní policejní sbor, jediný svého druhu v Evropě. Na 1500 specialistů zabývajících se životním prostředím představuje jakousi zelenou ruku zákona, která se věnuje ochraně národních parků, flóry a fauny (i myslivosti), kulturního a historického dědictví, ale i kvalitě vody.
03.02 2010 | Myslivost ve světě ..více »

Koncepce rozvoje myslivosti

Systémový návrh komplexní realizace procesu tvorby „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“ Dr.ing. Libor Řehák, Asociace profesionálních myslivců ČR
03.02 2010 | Archiv referátů ..více »

Tetřívek obecný

V pravidelné rubrice časopisu, která je věnována ohroženým druhů obratlovců, bylo uveřejněno pojednání o Tetřívku obecném. Mimo jeho popis a biologii jsou zde údaje o jeho současném rozšíření u nás.
03.02 2010 | Ochrana přírody ..více »

Norek evropský

Norek evropský (Mustela lutreola) se u nás vyskytoval v roce 1896 a ze Slovenska je doklad o jeho výskytu z 50. let našeho století. Kdysi se vyskytoval v převážné části Evropy. Nyní se vyskytuje v malé enklávě na atlantickém pobřeží Francie a Španělska a v několika populacích v severovýchodní Evropě. Výskyt norka je vázán na malé až střední toky přírodně zachovalé v lesích a s břehovými porosty. Potravou jsou především ryby, obojživelníci, raci a drobní savci.
03.02 2010 | Ochrana přírody ..více »

Obnova koroptve

Mysliveckou péči o koroptev polní v honitbách, kde se ještě tato zvěř vyskytuje, již nelze ani pozorovat. Dřívější argument taky myslivců, že „vlastně koroptev již není zvěř“ dnes vystřídal zvýšený zájem o „věci budoucí“ po ukončení stávajícího mysliveckého období.
03.02 2010 | Ochrana přírody ..více »

VÚLHM

Útvar myslivosti VÚLHM zajišťuje pro myslivecký provoz expertní a poradenskou službu, jejíž výkony jsou zajišťovány bezplatně (do vyčerpání roční kapacity).
03.02 2010 | Výzkum ..více »

Vodní ptactvo okolo světa

Guinea-Bissau a Madagaskar se začlenili do projektu AEWA jako 58 a 59 země. Sekretariát UNEP/AEWA s potěšením přivítal Guineu-Bissau a Madagaskar jako své členy. Guinea-Bissau se do rozrůstající se rodiny AEWA připojila s pořadovým číslem 58 1. listopadu 2006 a Madagaskar se připojil k úmluvě AEWA jako 59. země 1.ledna 2007.
03.02 2010 | Ochrana přírody ..více »

Metodiky pro plány péče o velké masožravce.

Evropa je domovem čtyř druhů velkých masožravců – medvěda hnědého (Ursus arctos), vlka (Canis lupus), rosomáka (Gulo gulo) a rysa ostrovida (Lynx lynx). Zachování těchto druhů je v tak hustě zalidněné a pozměněné krajině, jako je ta evropská, skutečnou výzvou.
03.02 2010 | Ochrana přírody ..více »