Nainstalujte si prosím Flash Player.

Poradní sbor MV ke správnímu řádu

Státní správa | 03.02 2010 Email    Delicio.us - save this page

Poradní sbor MV ke správnímu řádu

Ministerstvo vnitra
odbor legislativy a koordinace předpisů

Závěry ze zasedání

Závěr číslo 9 - Doručování veřejnou vyhláškou v řízení o uznání honitby podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 12. 9. 2005

Je-li rozhodováno o přičlenění pozemků vlastníků, kteří nejsou členy honebního společenstva, podle § 18 nebo § 29 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, je třeba vlastníky těchto pozemků považovat za účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a v řízení s velkým počtem účastníků jim rozhodnutí doručovat jednotlivě do vlastních rukou.

Odůvodnění:

Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu se na svém zasedání dne 12. 9. 2005 zabýval otázkou, zda bude podle nového správního řádu možné doručovat rozhodnutí o přičlenění pozemků jednotlivých vlastníků, kteří se nestali členy honebního společenstva, podle § 18 (resp. § 29) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou. Na zasedání byli přítomni též zástupci Ministerstva zemědělství; poradní sbor při formulaci závěru přihlédl též k jejich výkladu zákona č. 449/2001 Sb.

Pro vztah zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 449/2001 Sb. platí pravidlo vztahu obecného a zvláštního předpisu. Ustanovení správního řádu se tedy použijí v případě, kdy zákon č. 449/2001 Sb. nestanoví jiný postup (§ 1 odst. 2 správního řádu). Při rozhodování o přičlenění pozemků bude přicházet v úvahu použití řady obecných ustanovení správního řádu, mimo jiné též ustanovení o doručování, ustanovení § 27 o účastnících řízení a § 144 o řízení s velkým počtem účastníků.

Zákon č. 500/2004 Sb. ve svém § 144 upravuje zvláštní ustanovení o řízení s velkým počtem účastníků, tedy řízení, ve kterém je více než 30 účastníků, nestanoví-li zvláštní zákon jiný počet. V takovém řízení je možné účastníky o zahájení řízení uvědomit veřejnou vyhláškou. Řízení je pak zahájeno uplynutím lhůty stanovené ve veřejné vyhlášce, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce. V řízení s velkým počtem účastníků lze nahradit výzvu určenou účastníkům podle § 27 odst. 2 správního řádu, aby se vyjádřili k podkladům pro rozhodnutí, zveřejněním konceptu výrokové části a odůvodnění rozhodnutí s uvedením, v jaké lhůtě, kde a jakým způsobem lze proti konceptu podávat námitky a navrhovat doplnění řízení. V tomto řízení správní orgán účastníky uvědomí o podaném odvolání veřejnou vyhláškou, v níž určí lhůtu k podání vyjádření, která nesmí být kratší než 5 dnů. V řízení s velkým počtem účastníků lze doručovat písemnosti, včetně písemností určených do vlastních rukou, veřejnou vyhláškou s výjimkou účastníků uvedených v § 27 odst. 1, kteří jsou správnímu orgánu známi - těmto účastníkům se doručuje jednotlivě.

V popisovaném případě je tedy pro možnost doručování veřejnou vyhláškou rozhodné, zda vlastníci, jejichž pozemky mají být přičleněny k honitbě, jsou účastníky řízení podle § 27 odst. 1, nebo odstavce 2 správního řádu. Správní řád v této otázce rozlišuje řízení zahajovaná na žádost (žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení - srov. § 44 odst. 1 správního řádu) a řízení zahajovaná z moci úřední. V případě řízení o žádosti je účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 pouze žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu. V případě řízení zahajovaného z moci úřední jsou účastníky podle § 27 odst. 1 dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají. Ostatní osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech, mají pak postavení účastníků podle § 27 odst. 2.

§ 18 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb. připouští, aby přičlenění dalších pozemků jiných vlastníků v souvislosti s řízením o uznání honitby provedl orgán státní správy i z vlastního podnětu. Totéž předpokládá § 29 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb.. Pokud by o přičlenění pozemků jiných vlastníků bylo rozhodováno v řízení zahájeném z moci úřední, bylo by nutno posoudit, zda rozhodnutí založí, změní nebo zruší právo nebo povinnost těchto vlastníků. Na zasedání poradního sboru byly prezentovány dva odlišné názory na tuto otázku. Podle prvního z nich by gramatickému výkladu zákonné úpravy, v níž postavení vlastníků honebních pozemků plyne přímo ze zákona (§ 2 písm. f) zákona č. 449/2001 Sb.) odpovídalo, aby vlastníci honebních pozemků přičleňovaných k určité honitbě měli v řízení o tomto přičlenění postavení účastníků řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu. Podle druhého, převažujícího názoru je však třeba vlastníky přičleňovaných pozemků např. vzhledem k ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., které přiznává vlastníkům honebních pozemků, které orgán státní správy myslivosti přičlenil k honitbě, právo na náhradu od honebního společenstva vlastníky přičleňovaných pozemků, považovat za účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu.

Řízení o uznání honitby podle § 18 zákona č. 449/2001 Sb. je zahajováno na návrh vlastníka honebních pozemků nebo přípravného výboru honebního společenstva. Součástí rozhodnutí o uznání honitby může být také rozhodnutí o přičlenění pozemků jiných vlastníků. Jde tedy potom o jediné řízení o žádosti a postavení účastníka podle § 27 odst. 1 správního řádu v něm bude mít podatel návrhu a další dotčené soby, na které se pro společenství práv nebo povinností musí vztahovat rozhodnutí. S ohledem na vznik nových práv a povinností vlastníka přičleňovaného pozemku na základě rozhodnutí správního orgánu (viz výše) je podle názoru poradního sboru nutno považovat takovou osobu za účastníka řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu i v řízení o žádosti.