Nainstalujte si prosím Flash Player.

Odd. myslivosti MZe

Státní správa | 03.02 2010 Email    Delicio.us - save this page

Popis činnosti oddělení myslivosti

 • Je ústředním orgánem státní správy myslivosti na území ČR kromě území národních parků.
 • Je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydávaným krajskými úřady podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění předpisů pozdějších (dále jen "zákon o myslivosti") zejména ve věci:
 • vymezení oblastí chovu zvěře, omezení obvyklého způsobu mysliveckého užívání honiteb a stanovení podmínek a pokynů pro toto užívání, povolování chovu zvěře v zajetí, prohlášení honebních pozemků za nehonební, použití loveckých dravců v sokolnictví, ukládání opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění dozoru v myslivosti a odvolacím orgánem proti všem rozhodnutím vydávaným v přenesené působnosti Magistrátem hlavního města Prahy podle zákona o myslivosti v prvním stupni řízení.
 • Je přezkoumacím orgánem proti všem rozhodnutím vydávaným obecními úřady obcí s rozšířenou působností podle předpisů o myslivosti (popřípadě odvolacím orgánem v případě změny nebo zrušení těchto rozhodnutí v přezkoumacím řízení vedeném krajským úřadem), zejména ve věci: uznávání honiteb, registrace honebních společenstev, zařazování honiteb do jakostních tříd, ustanovování mysliveckých stráží a jmenování mysliveckých hospodářů, plánů mysliveckého hospodaření, loveckých lístků apod.
  - a podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve věci přestupků na úseku myslivosti.
 • Je prvoinstančním orgánem státní správy při rozhodování podle zákona o myslivosti ve věci:
  - zachování všech druhů zvěře v přírodě, dovozu a vývozu živé zvěře a jejich vývojových stádií, pořádání chovatelských přehlídek trofejí zvěře, stanovení termínů sčítání zvěře, uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění dozoru v myslivosti.
 • Vykonává působnost krajů v přenesené působnosti a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na pozemcích určených pro obranu státu a rozhoduje ve věcech myslivosti týkajících se organizací v oboru působnosti Ministerstva obrany.
  - Řídí v rámci zákonů výkon státní správy myslivosti vydáváním právních předpisů a v jejich mezích vydáváním směrnic a pokynů.
 • Zpracovává a realizuje koncepce rozvoje myslivosti včetně úkolů, vyplývajících z členství v mezinárodních organizacích a komisích.
 • Organizuje a řídí myslivecký výzkum a podílí se na vzdělávání v myslivosti.
 • Zajišťuje a zpracovává resortní statistiku na úseku myslivosti, zřizuje a provozuje informační systém na úseku státní správy myslivosti v oboru své působnosti.
 • Metodicky usměrňuje činnost krajských úřadů na úseku státní správy myslivosti.
 • Podílí se na plnění úkolů veterinárních opatření k likvidaci nebezpečných nákaz a parazitóz u zvěře v oboru své působnosti.
 • Plní funkci zadavatele veřejných zakázek v oboru své působnosti.
 • Zabezpečuje kontrolní činnost příslušných orgánů kraje na úseku státní správy myslivosti.
 • Vede správu loveckých zbraní a střeliva ministerstva.
 • Spolupracuje s pověřenými zástupci mysliveckých a ostatních zainteresovaných organizací a rozhoduje ve věci dotací občanským sdružením zabývajících se myslivostí.
 • Zpracovává podklady pro připomínky k legislativním návrhům jiných odborů či odvětví.
 • Podporuje vybrané činnosti myslivosti poskytováním služeb nebo finančních příspěvků, zejména v oblastech výchovy a vzdělávání, podpory ohrožených a vzácných druhů zvěře, vyhodnocení chovu zvěře a chovatelských přehlídek, osvěty a propagace myslivosti, zlepšování životního prostředí zvěře, myslivecké kynologie, sokolnictví a chovu dravců, využití dravců v ochraně rostlin, preventivních veterinárních opatření a zdolávání nákaz v chovech zvěře.
 • Zajišťuje právní agendu myslivosti.
 • Zajišťuje v rámci své působnosti součinnost s rozkladovou komisí ministerstva.
 • Eviduje a vyřizuje stížnosti týkající se myslivosti.
 • Účastní se na mezinárodní spolupráci, programech a projektech.
 • Připravuje návrhy na slučitelnost předpisů s předpisy EU v oblasti myslivosti.
 • Ustanovuje ústřední hodnotitelskou komisi trofejí, pověřuje některou mysliveckou organizaci vedením evidence význačných trofejí.
 • Pověřuje celostátně působící myslivecké organizace pořádáním celostátních a mezinárodních mysliveckých výstav nebo jinými vybranými úkoly na úseku myslivosti.
 • Zajišťuje v rámci své působnosti realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Koncipuje, tvoří, formuluje a posuzuje právní předpisy na úseku myslivosti, analyzuje právní a skutkový stav v této oblasti, zhodnocuje nezbytné změny právního stavu a změny rozsahu právní regulace na úseku myslivosti