Nainstalujte si prosím Flash Player.

Ochrana litorálních ekosystémů

Ochrana přírody | 03.02 2010 Email    Delicio.us - save this page

Konference na aktuální téma.

V zahraničí a také u nás byly zjištěny u vodní pernaté zvěře hromadné úhyny. Jako jejich příčina byla označena otrava olovem způsobená pozřením olověných broků s potravou. S probouzejícím se ekologickým vědomím vyvstala i v myslivosti otázka náhrady olověných broků jiným materiálem. Náboje s olověnými broky se používají při lovu mnoha dalších druhů zvěře a také při střelbě na asfaltové terče. Na základě tlaku vyvinutého orgány ochrany přírody a veřejností bylo již v některých zemích používání olověných broků zakázáno. Lze proto očekávat, že se s obdobnými požadavky bude muset vyrovnat myslivost i u nás. Řešení bylo nalezeno v náhradě olověných broků netoxickými, například ocelovými. Při vývoji těchto nábojů bylo nutno překonat řadu problémů. Dnes je však jejich výroba ve světě a také u nás již zavedena. Nepříznivě působí jejich vyšší cena. Vážnou komplikací je skutečnost, že náboje s netoxickými broky mají úplně jiné balistické vlastnosti. Také se vyskytovaly pochybnosti o tom, že se tyto nové náboje nemohou používat ve všech nyní běžně používaných zbraních. Veřejnost, a to nejen odborná, již byla o tom informována v denním tisku i v časopise Myslivost. Dosud však nebyla tato problematika posouzena ze všech hledisek.

Proto byla 22.- 23. dubna 1999 ve Žďáře nad Sázavou uspořádána celostátní myslivecká konference s mezinárodní účastí: Ochrana litorálních ekosystémů na lokalitách s intenzivním regulačním odlovem vodní pernaté zvěře.

Konference se zúčastnili pracovníci státní správy myslivosti a ochrany přírody, pracovníci výzkumu, myslivečtí hospodáři a vlastníci honiteb a odborní pracovníci na úseku střelectví, včetně výrobce nábojů.

V průběhu jednání byly prezentovány aktuální poznatky našich i zahraničních odborníků z této oblasti. Byly vysvětleny všechny negativní aspekty působení olověných broků na prostředí mokřadů, vodní pernatou zvěř a další volně žijící živočichy. Účastníci jednání byli seznámeni s praktickými poznatky z plošného používání ocelových broků v zahraničí. Mimo přednášky referátů a bohatou diskuzi byly součástí konference praktické ukázky střeleb, kde se porovnávaly parametry nábojů s olověnými a ocelovými broky na myslivecké střelnici.

Účastníci konference konstatovali :

 • Užívání olověných broků v prostředí mokřadů může být jedním z faktorů negativně ovlivňujících životní prostředí.
 • Považují za prokázané, že otravy vodních ptáků vznikají po pozření olověných broků.
 • V USA a zemích EU byla přijata opatření k řešení tohoto problému – výměna olověných za netoxické broky na nejvíce ohrožených lokalitách.

Doporučuje se v návaznosti na již uzavřené mezinárodní dohody :

 • Ústředním orgánům na úseku myslivosti, ŽP a vnitra iniciovat opatření k postupnému přechodu na používání netoxických broků na 10 územích mezinárodně významných mokřadů v ČR a na maloplošných chráněných územích mokřadního charakteru (přírodní rezervace, přírodní památky).
 • Ministerstvu ŽP podílet se na částečné finanční náhradě dotováním zvýšených nákladů při přechodu z olověných broků na netoxické (na území Ramsar cites a chráněných územích) a podporovat výzkum mokřadů.
 • Ministerstvu zemědělství :
  - iniciovat alespoň dílčí změny způsobů lovu vodní zvěře pernaté tak, aby byl omezen spad olověných broků do částí rybníků v pobřežních mělčinách, kde vodní pernatá zvěř vyhledává potravu
  - při schvalování dotační politiky na odbahňování rybníků podporovat vyhrnování bahna do ýzkumem ověřených tvarů a velikostí ostrůvků v rybnících, čímž se zásadním způsobem podporují hnízdní aktivity vodní pernaté zvěře
 • podporovat výzkum mokřadů
 • Českým firmám vyrábějícím lovecké zbraně a střelivo zvážit postupné změny koncepcí výroby zbraní a rozšíření sortimentu nábojů.

Hlavní pořadatel konference Asociace profesionálních myslivců ČR děkuje za spolupráci všem organizacím, které se na přípravě a konání konference podíleli, zejména MZe ČR za finanční podporu a OMS ČMMJ za poskytnutí prostor střelnice k jednání a praktickým ukázkám.

Konference prezentovala snahu myslivců v ČR zamezit dalšímu zhoršování prostředí mokřadů, které jsou životním prostředím celé řady živočišných druhů, spadem olověných broků používaných při lovu. Účastníci konference ocenili konstruktivní atmosféru celého jednání. Výsledky jednání jsou dokladem toho, že shromáždění odborníci hledající skutečné řešení daného problému jsou schopni se dohodnout ku prospěchu přírody a krajiny. Mohly by také být podnětem k dalším jednáním.