Nainstalujte si prosím Flash Player.

2. jednání Mysl.rady

Myslivecká rada MZe | 03.02 2010 Email    Delicio.us - save this page

II. jednání Myslivecké rady ministra zemědělství

Ing. Karel Lankaš člen Rady, Ing. Martin Žižka – tajemník Rady

Dne 28.4.2004 proběhlo v budově ministerstva zemědělství v pořadí již druhé jednání Myslivecké rady ministra zemědělství (informace o prvním jednání SM 10/2003), kterého se zúčastnilo 26 členů, zbývající 4 byli omluveni. Program jednání lze shrnout do šesti bodů:

  1. Změny členství v Radě
  2. Projednání návrhu pracovní skupiny pro chov černé zvěře
  3. Vyjádření Rady ke zkušebnímu řádu pro zkoušky loveckých psů z výkonu pro drobnou a spárkatou zvěř
  4. Chovatelské přehlídky trofejí
  5. Oblasti chovu zvěře
  6. Různé

Jednání zahájil předseda Rady Ing. Karel Mach, náměstek ministra, který v úvodu všechny přítomné pozdravil, poděkoval členům Rady za jejich práci v pracovních skupinách v loňském roce a předal jmenovací dekrety novým členům – Ing. V. Blahutovi, Mgr. R. Samkovi a Ing. R. Vohradskému. Nový aktualizovaný seznam členů a zastoupených organizací je uveden v závěru článku. Dále v úvodu vystoupil vrchní ředitel úseku lesního hospodářství Ing. et Ing. Jiří Dobiáš, který přítomným podal informace o nové struktuře, cílech a personálních změnách úseku lesního hospodářství, pod něhož mimo jiné spadá také Odbor rybářství, myslivosti a včelařství. Informoval též o situaci s kůrovcem, novele zákona o lesích a vyhodnocení inventarizace lesů.

Další body jednání vedli střídavě Ing. Karel Mach a Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D., místopředseda Rady. Pracovní skupina pro chov černé zvěře vypracovala na své schůzce dne 7.10.2003 materiál obsahující připomínky a návrhy k řešení této závažné problematiky. Současně byla na její doporučení odborem rybářství, myslivosti a včelařství zadána k vypracování studie, kterou byl pověřen Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Na studii s názvem „Zhodnocení vývoje populace černé zvěře a vypracování návrhů na její účinnou regulaci „ se autorsky podíleli Dr. Miroslav Vodňanský, Ing. Jan Krčma a Doc.Ing. František Zabloudil. Tento materiál souhrnně poskytuje obraz o situaci s černou zvěří na území střední Evropy a všemi přítomnými členy Rady byl akceptován. Diskusi k problematice chovu černé zvěře uzavřel MVDr. Fejfar, který přednesl závěrečnou zprávu vypracovanou pracovní skupinou již v závěru kalendářního roku. Zpráva reprezentující většinový názor přítomných členů Rady doporučuje vyhlásit situaci s černou zvěří za mimořádnou a navrhuje způsoby řešení. Hlavní body lze stručně shrnout do oblasti legislativy, kde byly navrženy zásahy do zákona o myslivosti v případě jeho novelizace, současně bylo upozorněno na možné využití ustanovení zákona (zejména § 36 odst. 5 - lov samičí zvěře a samčí do věku 2 let, § 45, odst. 1 - střílet zvěř přemnoženou - chovatelsky nežádoucí zvěř v odchytových zařízeních § 45, odst. 2 způsoby lovu, dále zemědělské výroby - změn některých technologií pěstování zemědělských plodin v návaznosti na škody a možný lov černé zvěře, motivace držitelů a uživatelů honebních pozemků systémem finančních kompenzacích a poskytnutých dotací, důslednější kontroly ulovených kusů v návaznosti na veterinární opatření proti KMP a trichinelóze a možnosti intenzivnější příhraniční spolupráce s okolními státy.

V diskusi ke zkušebním řádům loveckých psů byly vyjadřovány názory přítomných členů Rady k návrhu Asociace profesionálních myslivců a k udělování pověření ke konání zkoušek psů z výkonu více organizacím. Přítomní diskutující se shodli v názoru, že udělení pověření ke konání zkoušek psů z výkonu dalším subjektům nepodporují. Pro projednávání otázek kynologie, včetně návrhu APM byla ustavena pracovní skupina Rady s cílem posoudit stávající Zkušební řády, případně vypracovat podklady pro novelu vyhlášky č. 244/2002 Sb.

Dalším předřazeným velmi aktuálním bodem jednání byla problematika vyhlašování ptačích oblastí v rámci Natury 2000. Hospodaření v 41 ptačích oblastech navrhovaných MŽP významně omezí rybářské, myslivecké, lesní i zemědělské hospodaření. Bylo konstatováno, že návrhy vládních nařízení k vyhlášení jednotlivých ptačích oblastí nebyly dány k připomínkování MZe. Pro naléhavé řešení této problematiky byla ustavena pracovní skupina, jejíž cílem bude po předchozím posouzení poskytnout konkrétní podklady ministrovi MZe pro další jednání, především s MŽP.

V dalším bodu navrženého programu bylo dosaženo téměř jednomyslné všeobecné podpory členů Rady k zachování a pravidelného konání chovatelských přehlídek, které mají význam nejen pro odbornou ale i laickou veřejnost. Bylo konstatováno, že právě působení na občanskou veřejnost (zejména děti a mládež), je zatím nedostatečné. Je nutné více využívat jednotlivých regionálních výstav a jejich doprovodných akcí k prezentaci myslivosti jako hospodářské činnosti člověka s obnovitelnými složkami přírodního bohatství našeho státu při zachování biodiverzity a dále přinášející nemalý kulturní a společenský význam.

Posledním bodem programu byla řešena problematika zřizování oblastí chovu zvěře. V otevřené diskusi vyjádřila řada členů Rady názor na nutnost fungování oblastí chovu jako účinného plošného způsobu péče o zvěř, zejména spárkatou. Pro další rozpracování této otázky byla ustavena pracovní skupina, která by jako výstup měla připravit materiál charakterizující oblasti chovu jako způsob managementu zvěře. Z možných podkladů k vypracování bude též využito materiálů MZe k rajonizaci zvěře.

Aktualizovaný seznam členů Myslivecké rady :

1. Předseda, MZe - Ing. Karel MACH

2. Místopředseda, MZe - Ing. Jiří PONDĚLÍČEK, Ph.D.

3. Lesy ČR, s.p. - Ing. Vladimír BLAHUTA

4. Pozemkový fond ČR - Ing. Ivan VIŠŇÁK

5. Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - Ing. Roman VOHRADSKÝ

6. Sdružení vlastníků obecních lesů - Ing. František KUČERA

7. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc.

8. Česká zemědělská univerzita v Praze - Doc. Ing. Miloslav VACH, CSc.

9. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Doc. Ing. Vladimír HANZAL, CSc.

10. Českomoravská myslivecká jednota - Ing. Jiří CHMEL

11. Řád Svatého Huberta Kuks - RNDr. Josef ŠTYCH

12. Asociace profesionálních myslivců ČR - Ing. Libor ŘEHÁK, Ph.D.

13. Safari Club - Internationál - Ing. Jindřich GROSSER

14. ČSOP - Ing. Pavel PEŠOUT

15. Kynologická komise - Jiří PROCHÁZKA

16. Klub sokolníků při ČMMJ - Ing. Petr ZVOLÁNEK

17. VÚ Biofaktorů Jílové - Prof. MVDr. Bohumil ŠEVČÍK, DrSc.

18. VVZ - Doc. MVDr. Karel BUKOVJAN, CSc.

19. SLŠ Hranice - Dr. Ing. Rudolf NOVÁK

20. SLŠ Písek - Dr. Ing. Antonín KONFRŠT

21. SLŠ Trutnov - Ing. Miloš HOFERKA

22. SLŠ Žlutice - Ing. Josef Svoboda

23. SLŠ Šluknov - Ing. Karel LANKAŠ

24. Odborná veřejnost - MVDr. František FEJFAR

25. MŽP - Mgr. Radko SAMEK.

26. Agrární komora ČR - Ing. Pavel DLOUHÝ

27. Rybářské sdružení České republiky - Ing. Jan HŮDA

28. Hnutí Duha - MVDr. Jaromír Bláha

29. Sdružení majitelů lesů a podnikatelů v lesním hospodářštví - Ing. Jaromír ŠIMONEK

30. Sdružení vlastníků honebních pozemků - Mgr. Věra Petrová