Nainstalujte si prosím Flash Player.

Myslivecká konference v Liberci 2006

Archiv referátů | 09.07 2006 Email    Delicio.us - save this page

Většina myslivců, vykonávajících právo myslivosti na území okresu Liberec je členy ČMMJ a OMS Liberec, který pro ně zajišťuje veškerý servis. Nejedná se pouze o vybírání členských příspěvků, ale i pořádání kulturních, střeleckých, kynologických a mysliveckých akcí včetně akcí pro mládež. Změny v zákonech se dotkly činnosti OMS i uživatelů honiteb a mnohdy přinesly zhoršení vztahů mezi myslivci ale i spolupráce jak OMS tak uživatelů honiteb se státní správou, která je nyní roztříštěná do několika správních obvodů v nichž je názor na myslivost mnohdy i rozdílný. Nejvíce se změny dotkly spolupráce OMS se státní správou v otázce samotného mysliveckého hospodaření.. Myslivecká komise OMS, která byla dříve poradním orgánem státní správy a měla možnost víceméně ovlivňovat na základě znalostí regionu myslivecké hospodaření v rámci své působnosti byla se změnou zákona z této činnosti vyřazena a nemá možnost nijak do rozhodování oficielně zasahovat. Pouze díky přístupu některých pracovníků státní správy , kteří se jednání komise zúčastňují se daří některé problémy řešit a uvádět do života. Jedná se zejména o stanovení chovatelských kriterií pro spárkatou zvěř či její lov v honitbách kde není plánována tak, aby nebyly porušovány chovatelské zásady. Zpočátku se jevilo velkým problémem pořádání chovatelských přehlídek, ale tento problém byl zčásti vyřešen díky přístupu státní správy myslivosti Magistrátu města Liberec, který tuto akci zastřešil a ta je nadále pořádána v rozsahu působnosti OMS. Bohužel je to opět pouze na dobré vůli pracovníků státní správy. Myslíme si, že pořádání chovatelských přehlídek je velmi důležité nejen pro posouzení správnosti lovu v daných honitbách, ale je i důležitou akcí pro vzdělávání myslivců a propagaci myslivosti u laické veřejnosti, která tuto akci navštíví společně se svodem psů.. Z tohoto důvodu by nemělo být tolerováno nepředložení trofejí a státní správa by měla nekompromisně trvat na jejich předkládání od všech uživatelů honiteb.

Celkově lze říci, že spolupráce OMS a státní správy je v rámci platných zákonů na dobré úrovni, ale jsou samozřejmě oblasti v níž ji je možno rozšiřovat a zlepšovat. Je to zejména oblast ochrany přírody a myslivosti / motorkáři apod/, podpora práce s mládeží , propagace myslivosti mezi veřejností či podpora zlepšování životního prostředí zvěře . U samotných uživatelů honiteb se názory na činnost státní správy různí. Je to zřejmě dáno osobními zkušenostmi osob přicházejících do styku se státní správou. Výrazné negativní ohlasy na činnost státní správy ze strany uživatelů nejsou. Nejvíce se poukazuje je zdlouhavé vyřizování některých žádostí a dosud nevyřízená některá rozhodnutí o honitbách.Mnozí uživatelé mají problémy s řešením škod působených zvěří . Do těchto jednání však OMS nezasahuje, protože mu to právní předpisy nedovolují. Samotnou kapitolou je pytláctví, které se dlouhodobě nedaří eliminovat a mnozí uživatelé s ním mají velké problémy. Bohužel není v jejich silách tomuto nešvaru nijak výrazně zabránit. Uživatelé i OMS mají omezené možnosti a spolupráce s policií je problematická. Je to oblast v níž by se měla více zainteresovat i státní správa.

Závěrem lze říci, že i přes problémy, které nové právní předpisy způsobily se daří spolupráce se všemi stranami zlepšovat a lze si jen přát, aby tomu tak bylo i nadále.

Myslivosti zdar!